Abstract


OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FİZİKSEL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Okul öncesi eğitimde, hareket eğitimi ve oyun dersleri kapsamında “fiziksel okuryazarlık” kavramının öğretilmesi için dersleri planlayan okul öncesi öğretmenlerinin bu konudaki görüş ve tavırları oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin fiziksel okuryazarlık düzeylerinin incelemesidir. Çalışma betimsel bir nitelik taşımakta olup tarama modeline göre tamamlanmıştır. Araştırmanın katılımcı grubunu tamamı kadın olmak üzere 140 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” ile Munusturlar ve Yıldızer (2016)’in Türkiye örneklemine uyarladığı “Algılanan Beden Okuryazarlığı Ölçeği” kullanılmıştır. Veri toplama aşamasından sonra elde edilen bulgular bilgisayar ortamına aktarılmış, verilerin çözümünde ve yorumlanmasında parametrik testler (t-testi, tek faktörlü varyans analizi (One-Way ANOVA) kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel analizler sonuçlarına göre katılımcıların okuryazarlık düzeyleri arasında yaş, hizmet yılı, eğitim durumu ve çalıştıkları kurum bakımından bir farklılık saptanmamıştır. Ancak sonuçlar fiziksel aktivitelere düzenli katılım sağlayan ve egzersiz yapma durumuna göre katılımcıların fiziksel okuryazarlık puanları arasında istatistiksel olarak fark olduğunu göstermektedir. Bu sonuca göre, fiziksel aktivitelere düzenli katılım sağlayan ve egzersiz yapan okul öncesi öğretmenlerinin fiziksel okuryazarlık düzeylerinin sedanter okul öncesi öğretmenlerine göre anlamlı şekilde yüksek olduğu tespit edilmiştir.Keywords

Fiziksel okuryazalık, fiziksel aktivite, okul öncesi öğretmenleri

References