AN EXAMINATION OF SCALE DEVELOPMENT STUDIES IN THE FIELD OF EDUCATIONAL SCIENCES WITHIN THE SCOPE OF INTERNATIONAL STANDARDS

EĞİTİM BİLİMLERİ ALANINDA ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMALARININ ULUSLARARASI STANDARTLAR KAPSAMINDA İNCELENMESİ

AN EXAMINATION OF SCALE DEVELOPMENT STUDIES IN THE FIELD OF EDUCATIONAL SCIENCES WITHIN THE SCOPE OF INTERNATIONAL STANDARDS

 
Author : Adem YILMAZ  , İlhan ÖZGÜL  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 24
Page : 2895-2920
DOI Number: :
Cite : Adem YILMAZ , İlhan ÖZGÜL, (2023). AN EXAMINATION OF SCALE DEVELOPMENT STUDIES IN THE FIELD OF EDUCATIONAL SCIENCES WITHIN THE SCOPE OF INTERNATIONAL STANDARDS. International Journal of Eurasian Education and Culture, 24, p. 2895-2920. Doi: 10.35826/ijoecc.1810.
    


Summary

This study aimed to examine the scale development studies conducted in the field of educational sciences within the scope of international standards. The document analysis method, one of the qualitative research approaches, was used in the study. In the research process, the scale development studies in the field of educational sciences originating from Türkiye were analysed. A total of 85 studies carried out between the years 2010 and 2023 were included in the research. Within the scope of the research, the criteria such as subject area, sample size, sample type, validity and reliability analyses, item and factor elimination criteria, statistical software were utilized, and researcher status were considered. As a result of the research, it was determined that most scale development/adaptation studies did not meet international standards or were able to meet the standards solely at a certain level. In terms of the sample type variable, there exist quite different types of studies. When the sample size results were reviewed, it was discovered that the samples were insufficient. It was also unearthed that validity and reliability analyses were employed to a great extent but were still insufficient. It was found out that limited or no information about item and factor elimination was given. Whilst statistical software is resorted to in all the studies, some aspects such as researcher status are not included much. As a result of the research, various suggestions were made.Keywords

Educational sciences; scale development; international standardsAbstract

Bu araştırmada eğitim bilimleri alanında yapılan ölçek geliştirme çalışmalarının uluslararası standartlar kapsamında incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımlarından döküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sürecinde eğitim bilimleri alanında ve Türkiye kökenli ölçek geliştirme çalışmaları incelenmiştir. Araştırma kapsamına 2010-2023 yılları arasındaki toplam 85 çalışma dâhil edilmiştir. Araştırma kapsamında konu alanı, örneklem büyüklüğü, örneklem türü, geçerlik ve güvenirlik analizleri, madde ve faktör eleme kriterleri, kullanılan istatistik yazılımları ve araştırmacı statüsü gibi kriterler dikkate alınmıştır. Araştırma sonucunda ölçek geliştirme çalışmalarının büyük bir çoğunluğunun uluslararası standartları karşılamadığı ya da belirli düzeyde standartları karşılayabildiği belirlenmiştir. Örneklem türü değişkeni açısından oldukça farklı türlerde çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Örneklem büyüklüğü sonuçları incelendiğinde örneklemlerin yetersiz olduğu belirlenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizlerinin büyük oranda kullanıldığı ancak yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Madde ve faktör eleme konusunda kısıtlı oranda bilgi verildiği ya da hiç yer verilmediği anlaşılmıştır. Kullanılan istatistik yazılımları konusunda tüm çalışmalarda yer verildiği görülürken, araştırmacı statüsü gibi konularda pek fazla yer verilmediği görülmektedir. Araştırma sonucunda çeşitli önerilerde bulunulmuştur.Keywords

Eğitim bilimleri; ölçek geliştirme; uluslararası standartlar