THE EFFECTS OF POSTMODERNIZATION FROM 1960 TO PRESENT ON MUSICAL NATIONALISM IN TURKEY

1960'DAN GÜNÜMÜZE POSTMODERNLEŞME SÜRECİNİN TÜRKİYE'DE MÜZİKAL MİLLİYETÇİLİĞE ETKİLERİ

THE EFFECTS OF POSTMODERNIZATION FROM 1960 TO PRESENT ON MUSICAL NATIONALISM IN TURKEY

 
Author : Güldeniz Gençtürk    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 24
Page : 3028-3041
DOI Number: :
Cite : Güldeniz Gençtürk , (2023). THE EFFECTS OF POSTMODERNIZATION FROM 1960 TO PRESENT ON MUSICAL NATIONALISM IN TURKEY. International Journal of Eurasian Education and Culture, 24, p. 3028-3041. Doi: 10.35826/ijoecc.1815.
    


Summary

The research tries to present the culture produced by the postmodernist system and its effects on musical culture. Concepts of postmodernism can become degenerating factors as well as contributing to the development of cultural hegemony at the level of modernity. With the understanding of "indisputable freedom and everything is free" in his intellectual theory, he creates liberal changes in subjects such as lifestyle, culture, digitalization and the market. In this way, production has become a part of popular consumption culture. As with lifestyle, fashion, TV and advertising, art is commodified, far from the norm. In this study, it is focused on to what extent and how communal musical culture and traditions were affected in the platform of multicultural postmodernist pluralism in Turkey after 1960.Keywords

Social Sciences, Culture, Postmodernism, Nationalism, Music, MusicologyAbstract

Araştırma, postmodernist sistemin ürettiği kültürü ve müzikal kültüre etkilerini sunmaya çalışmaktadır. Postmodernizm kavramları, kültürel hegemonyanın çağdaşlık düzeyinde gelişimine katkı sunduğu kadar dejenere eden faktörler haline de gelebiliyor. Düşünsel teorisinde barındırığı ‘‘tartışmasız özgürlük ve herşey özgürdür’’ anlayışıyla, yaşam tarzı, kültür, dijitalleşme, piyasa gibi konularda liberal değişimler yaratmaktadır. Bu nedenle üretim de popüler tüketim kültürünün bir parçası haline gelmiştir. Moda, TV ve reklamcılıkta olduğu gibi sanat da normlardan uzak, metalaştırılmıştır. Bu çalışmada, Türkiye’de 1960 yılından sonra komünal müzikal kültürünün ve geleneklerin, çok kültürlü postmodernist çoğulculuğun platformunda ne derecede ve nasıl etkilendiğine odaklanılmıştır.Keywords

Sosyal Bilimler, Kültür, Postmodernizm, Milliyetçilik, Müzik, Müzikoloji