AN ANALYSIS OF THE METAPHORS USED BY THE MUSIC STUDENTS OF THE FACULTY OF FINE ARTS ON THE CONCEPT OF “STRING INSTRUMENTS”
(GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN “YAYLI ÇALGILAR” KAVRAMINA İLİŞKİN KULLANDIKLARI METAFORLARIN İNCELENMESİ )

Author : Şenol Afacan    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 13
Page : 1206-1235
474    552


Summary

Forming an important dimension of vocational music education, instrument education covers a long and challenging education process with theoretical and applied aspects in which technical and musical knowledge are attained and skills are developed. String instruments constitute an important branch of instrument education. Known as string family (Violin, Viola, Cello and Double Bass), these instruments have an important place in solo and collective playing. They have become popular and preferred instruments in music education due to their technically very rich vocal characteristics, timbre characteristics, resemblance to human voice, and musical expressive power. The main purpose of this study is to reveal the perceptions of students, who had been receiving string instrument education at the faculty of fine arts’ music department, regarding the concept of “string instruments” through metaphors. The study employed the qualitative method. The study group consisted of 23 volunteering 1st, 2nd and 3rd year music students who were receiving string instrument education at Kırşehir Ahi Evran University’s Neşet Ertaş Faculty of Fine Arts during the 2019-2020 academic year. In the study, as a data collection tool, forms with statements “String instruments are like …… because …….” were distributed to the students, and they were asked to complete the statement based on their own thoughts. Then, content analysis was performed on the data obtained from collecting the forms filled out by the students’ own statements. The data analysis involved four steps: naming, elimination, categorizing, and ensuring validity and reliability. As a result of the data analysis, 23 metaphors developed by the students of the Faculty of Fine Arts, were collected under eight categories. Considering the number of the study group, the diversity and variety of metaphors produced indicates that the students’ perceptions towards the "string instruments" course have multiple characteristics. According to the study results, the “Peaceful” category, which is one of the conceptual categories related to the concept of string instruments, is the most intensely participated category. This category was followed by the categories of “Moving and enjoyable”, “Lifestyle”, “Infinity”, “Reflective”, “Instructive”, “Strong and powerful” and "Offering Beauty".Keywords

String instruments, metaphor, faculty of fine arts.Abstract

Mesleki müzik eğitiminin önemli bir boyutunu oluşturan çalgı eğitimi teknik ve müzikal bilgi ve becerilerin kazandırıldığı geliştirildiği teorik ve uygulamalı yönüyle uzun ve zorlu bir eğitim sürecini kapsar. Yaylı çalgılar çalgı eğitiminin önemli bir kolunu oluşturur. Yaylı çalgılar ailesi olarak bilinen (Keman, Viyola, Viyolonsel ve Kontrbas) bu çalgılar solo ve toplu çalmada önemli bir yere sahiptirler. Teknik açıdan oldukça zengin seslendirme olanakları, tınısal özellikleri, insan sesine yatkınlık, müzikal ifade gücü gibi özelliklerinden dolayı müzik eğitiminde sevilen ve tercih edilen çalgılar olmuşlardır. Bu araştırmanın temel amacı, güzel sanatlar fakültesi müzik bölümünde yaylı çalgı eğitimi alan öğrencilerin “yaylı çalgılar” kavramına ilişkin sahip oldukları algıların metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarılmasıdır. Araştırma nitel bir çalışma olup, çalışma grubunu 2019-2020 eğitim öğretim yılında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü 1, 2 ve 3. sınıflarda öğrenim gören ve araştırmaya istekli olarak katılan toplam 23 yaylı çalgı eğitimi alan öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak öğrencilere “yaylı çalgılar …… gibidir, çünkü …….” ifadesi bulunan formlar dağıtılmış ve cümleyi kendi düşüncelerine göre tamamlamaları istenmiştir. Daha sonra öğrencilerin kendi ifadelerini yazdığı formlar toplanarak elde edilen veriler üzerinde içerik analizi yapılmıştır. Verilerin çözümlenmesi süreci adlandırma, eleme, kategorilendirme ve geçerlik ve güvenirliği sağlama olmak üzere dört aşamada gerçekleşmiştir. Verilerin analizi sonucunda Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri tarafından oluşturulan 23 metafor 8 kategorisel başlık altında toplanmıştır. Çalışma sonucuna göre yaylı çalgılar kavramına ilişkin belirlenen kavramsal kategorilerden “Huzur veren” kategorisinin en yoğun katılım gösterilen kategori olduğu tespit edilmiştir. Bu kategoriyi sırasıyla “Duygu ve tat veren”, “Yaşam Biçimi”, “Sonsuzluk”, “Yansıtan”, “Öğreten”, “Güçlü ve kuvvetli”, “Güzellikler Sunan”, kategorilerinin takip ettiği belirlenmiştir.Keywords

Yaylı çalgılar, metafor, güzel sanatlar fakültesi