VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF THE SPORTS SCIENCES STUDENTS' JOB FINDING ANXIETY SCALE
(SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN İŞ BULMA KAYGISI ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI )

Author : Murat Aslan  , Sinan UĞRAŞ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 13
Page : 1143-1170
538    717


Summary

The anxiety about finding a job, caused by unemployment and employment-related problems, is an important phenomenon in that university students get desperate about the future and affect their career decisions directly and negatively. In this research, it was aimed to develop a valid and reliable measurement tool to determine the job anxiety of students studying in sports sciences. Exploratory sequential design, which is one of the mixed research methods used in scale development studies, was used In this research. The data of the research were collected from the sample group of 525 students studying in Sports Sciences, including 16 students for the qualitative part of the study, 205 students for exploratory factor analysis (EFA) and 304 students for confirmatory factor analysis (CFA). The thematic analysis method was used in the analysis of qualitative data. EFA was applied for the suitability of the items obtained as a result of the thematic analysis of the scale, and CFA was used to test this structure. Exploratory factor analysis was applied to 19 items obtained as a result of qualitative research. The KMO value was found to be (0.914) in the analysis performed for the suitability of the data collected for the job finding anxiety scale of sports science students to the factor analysis, while the Barlett Sphericity test result was found to be (2244.638, df: 55, p <.001). As a result of EFA, a structure consisting of 8 items and one dimension was obtained. It was determined that the eigenvalue of the one-dimensional structure was 4,987 and the variance ratio it explained was 62,341%. Confirmatory factor analysis was applied to test this structure. According to the results of the CFA analysis, the values of χ2/sd (3.257), GFI (0.956), CFI (0.981), AGFI (0.912), NFI (0.973), RMSEA (0.08) reached acceptable values, and the Cronbach alpha value of the scale was 0.958. has been determined. For criterion validity, item-total test correlations and the score difference between 27% lower and upper groups were examined on the data set where CFA analysis was performed. It was determined that the difference between lower and upper groups was significant for criterion validity and the correlation coefficient provided the necessary conditions. According to the results of the research, it can be stated that the "Sports Sciences Students’ Job Finding Anxiety Scale" is a valid and reliable measurement tool.Keywords

Sport science students, job finding anxiety, validity and reliability, scale developmentAbstract

İşsizlik ve istihdama ilişkin sorunların yarattığı iş bulma kaygısı, üniversite öğrencilerinin gelecekle ilgili umutsuzluğa kapılmaları ve kariyerleriyle ilgili kararlarını doğrudan ve olumsuz anlamda etkilemesi bakımından önemli bir olgudur. Mevcut araştırma ile spor bilimlerinde öğrenim gören öğrencilerin iş bulma kaygılarını belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada, ölçek geliştirme çalışmalarında kullanılan ve karma araştırma yöntemlerinden keşfedici sıralı desen kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, araştırmanın nitel bölümü için 16 öğrenci, açımlayıcı faktör analizi (AFA) için 205 öğrenci ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) için 304 öğrenci olmak üzere Spor Bilimlerinde öğrenim gören toplam 525 öğrencinin oluşturduğu örneklem grubundan toplanmıştır. Nitel verilerin analizinde tematik analiz yöntemi uygulanmıştır. Tematik analiz sonucu elde edilen maddelerin ölçeğe uygunluğu için AFA ve bu yapının sınanması için DFA uygulanmıştır. Nitel araştırma sonucu elde edilen 19 maddeye açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Spor bilimleri öğrencilerinin iş bulma kaygısı ölçeği için toplanan verilerin faktör analizine uygunluğu için yapılan analizde KMO değerinin (0,914) olduğu tespit edilirken, Barlett Sphericity testi sonucunun (2244.638, df:55, p<.001) olduğu tespit edilmiştir. AFA sonucunda 8 madde ve tek boyuttan oluşan bir yapı elde edilmiştir. Tek boyutlu yapının özdeğerinin 4,987 ve açıkladığı varyans oranının ise %62,341 olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bu yapının sınanması için doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. DFA analizi sonuçlarına göre χ2/sd (3,257), GFI (0,956), CFI (0,981), AGFI (0,912), NFI (0,973), RMSEA (0,08) değerlerinin kabul edilebilir değerlere ulaştığı, ölçeğin cronbach alpha değerinin ise 0,958 olduğu tespit edilmiştir. Ölçüt geçerliliği için DFA analizi yapılan veri seti üzerinde madde toplam test korelasyonları ile %27’lik alt ve üst grupların arasındaki puan farkına bakılmıştır. Ölçüt geçerliliği için alt ve üst gruplar arasındaki farkın anlamlı olduğu ve korelasyon katsayısının gerekli koşulları sağladığı saptanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre “Spor Bilimleri Öğrencilerinin İş Bulma Kaygısı Ölçeğinin” geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu ifade edilebilir.Keywords

Spor bilimleri öğrencileri, iş bulma kaygısı, geçerlik ve güvenirlik, ölçek geliştirme