THE ROLE OF SCHOOL ADMINISTRATORS’ DELEGATION LEVELS OF AUTHORITY ON TEACHERS’ BEHAVIORS OF WORK ENGAGEMENT
(OKUL YÖNETİCİLERİNİN YETKİ DEVRİ DÜZEYLERİNİN ÖĞRETMENLERİN İŞE ANGAJE OLMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ROLÜ )

Author : HIZIR SEFERİNOĞLU  , Gökhan KAHVECİ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 13
Page : 1428-1472
    


Summary

The aim of the study is to reveal the relationship between teachers' perceptions regarding school administrators' delegation levels of authority and teachers’ engagement behaviors. The population of this study, which was carried out in the correlational survey model, consists of the teachers working in formal elementary, middle and imam hatip middle schools in the central district of Rize and its other districts in the 2020-2021 academic year. The simple random sampling method was used in order to sample, and 417 teachers were included in the research group. Therefore, the sample group consists of 401 teachers. In this study, data were collected through “School Participant Empowerment Scale” and “Utrecht Work Engagement Scale”. “School Participant Empowerment Scale” which includes 29 items and 6 dimensions was adapted to Turkish and revised the items by Gavuz (2008). “Utrecht Work Engagement Scale” which includes 17 items and 2 dimensions was adapted to Turkish by Köse (2015). The demographic characteristics of the participants were gathered through the "Personal and Professional Information Form" prepared by the researcher. A correlation analysis was conducted to reveal the relationship between teachers' perceptions regarding school administrators' level of delegation of authority and teachers' levels of work engagement. In addition, a simple linear regression analysis was conducted to understand the role of the perception levels of delegation of authority on work engagement. The results show that teachers' perceptions regarding school administrators' delegation levels of authority were at a good level, and teachers' perceptions of work engagement were at a high level for the dimension of workview and low for the dimension of continuance for work. While a moderate-level, positive and significant correlation was found between the delegation of authority and the dimension of workview, there was a moderate-level, negative and significant correlation between the delegation of authority and the dimension of continuance for work. When the relationship between the dimensions of both scales are examined, it was figured out significant relationship. Regression analysis indicates that the delegation of authority is a significant predictor of work engagement by explaining 40% of the variance of the dimension of workview and 24% of the variance of the dimension of the continuance for work.Keywords

Delegation of authority, work engagement, elementary school, middle school, teachers.Abstract

Araştırmanın amacı, öğretmenlerin okul yöneticilerinin yetki devri düzeylerine yönelik algıları ile işe angaje olma davranışları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. İlişkisel tarama modelinde gerçekleştirilen bu araştırmanın evrenini 2020-2021 eğitim öğretim yılında Rize il merkezi ve ilçelerindeki resmi ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmada basit seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılarak, örneklem oluşturma yoluna gidilmiş ve 417 öğretmen araştırma grubuna dâhil edilmiştir. Araştırmada dizin silme yöntemi ile 16 veri, analizlere geçmeden önce veri setinden çıkartılmıştır. Dolayısıyla 401 adet veri ile analiz işlemine geçilmiştir. Araştırmanın verilerini elde etmek için Gavuz (2008) tarafından Türkçeye uyarlanıp maddeleri yeniden düzenlenen, 6 boyutlu ve 29 maddelik “Okul Paydaşları Yetki Devri Ölçeği” ile Köse (2015) tarafından Türkçeye uyarlanan 2 boyutlu ve 17 maddelik “İşe Angaje Olma Ölçeği” kullanılmıştır. Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bilgilere ise araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel ve Mesleki Bilgi Formu” aracılığıyla erişilmiştir. Okul yöneticilerinin yetki devri düzeylerine yönelik öğretmen algıları ile öğretmenlerin işe angaje olma düzeyleri arasındaki ilişkinin ortaya konması maksadıyla korelasyon; yetki devri düzeyi algısının işe angaje olma davranışı üzerindeki rolünün anlaşılması maksadıyla da basit doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırma sonuçları, okul yöneticilerinin yetki devretme düzeylerine ilişkin öğretmen algılarının iyi düzeyde; öğretmenlerin işe angaje olma algılarının işe bakış boyutu için yüksek ve işe devam boyutu içinse düşük denebilecek seviyede olduğunu göstermiştir. Yetki devri ile işe bakış boyutu arasında pozitif yönde orta düzey manidar; yetki devri ile işe devam boyutu arasında ise negatif yönde orta düzey manidar bir ilişki bulunmuştur. Her iki ölçeğin alt boyutları arasındaki ilişkiye bakıldığında da manidarlık gösteren ilişkiler tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen regresyon analizi ise işe bakış boyutuna ait varyansın %40’ını, işe devam boyutuna ait varyansın ise %24’ünü açıklayan yetki devrinin işe angaje olmanın anlamlı bir yordayıcısı olduğunu göstermiştir.Keywords

Yetki devri, işe angaje olma, ilkokul, ortaokul, öğretmenler.