PRESERVICE SOCIAL STUDIES TEACHERS’ METAPHORICAL PERCEPTIONS REGARDING ORAL HISTORY AND VIEWS ON ORAL HISTORY METHOD
(SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ SÖZLÜ TARİHE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI VE SÖZLÜ TARİH YÖNTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ )

Author : Yıldıray Karadağ  , İbrahim SARI  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 13
Page : 1264-1310
    


Summary

Oral history is a method that is commonly used for teaching history subjects in educational processes and increases students’ interest and curiosity in history and contributes to the development of skills such as communication, research and listening. Therefore, the use of the oral history method in teaching history subjects in social studies education is of great importance. In this sense, this present study, it was aimed to examine the metaphorical perceptions of preservice social studies teachers in terms of oral history and their views on the oral history method. In the current study, the phenomenological design was used. The data of the research were collected through an open-ended interview form developed by the researchers, and the obtained data were analyzed in content analysis. While determining the study group of the study, an educational faculty was selected from seven different regions of Turkey, and 172 senior social studies students studying at these faculties and meeting the criteria were included in the present study. According to the results, it was determined that the preservice teachers produced 96 different metaphors under the themes of oral history in education, oral history in historiography and other themes. In the metaphors produced under the theme of oral history in education, it was determined that oral history is a method that facilitates the teaching of history subjects, contributes to the enjoyment of the courses, is effective in the national awareness of future generations, and contributes to the acquisition of many different skills by the students. In historiography, in the metaphors of preservice teachers combined under the oral history theme, it was concluded that oral history was perceived as an effective method for the detailed, systematic, and regular handling and presentation of a historical period or event, providing information from primary sources. On the other hand, in the views of the preservice teachers about the oral history method, it was determined that oral history was seen as an objective and a reliable method, providing an advantage in gaining in-depth knowledge about history issues, increasing students’ interest and curiosity, and improving their skills such as listening, observation, asking questions, separating phenomena from thought, research, and empathy.Keywords

Oral history, preservice teachers, social studies, metaphorical perceptions, view.Abstract

Sözlü tarih, eğitim-öğretim süreçlerinde tarih konularının öğretimi için yaygın bir biçimde kullanılan, öğrencilerin tarih konularına yönelik ilgi ve merakını artıran ve iletişim, araştırma ve dinleme gibi becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlayan bir yöntemdir. Dolayısıyla sosyal bilgiler eğitiminde yer alan tarih konularının öğretiminde sözlü tarih yönteminin kullanılması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda araştırmada sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sözlü tarihe yönelik metaforik algıları ve sözlü tarih yöntemine ilişkin görüşlerini incelemek amaçlanmıştır. Araştırmada fenomonoloji deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu görüşme formu aracılığıyla toplanmış ve elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmanın katılımcı grubu belirlenirken Türkiye’nin yedi farklı bölgesinden birer eğitim fakültesi seçilmiş, bu fakültelerde öğrenim gören ve araştırmanın ölçütlerini karşılayan 172 4. sınıf sosyal bilgiler öğretmen adayı araştırmaya dahil edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre öğretmen adaylarının; eğitimde sözlü tarih, tarih yazımında sözlü tarih ve diğer temaları altında 96 farklı metafor ürettikleri tespit edilmiştir. Eğitimde sözlü tarih teması altında üretilen metaforlarda öğretmen adaylarının sözlü tarihi; tarih konularının öğretimini kolaylaştıran, derslerin keyifli geçmesine katkı sağlayan, gelecek kuşakların milli bilinç kazanmasında etkili olan ve öğrencilerin birçok farklı beceriyi kazanmasına katkı sağlayan bir yöntem olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının tarih yazımında sözlü tarih teması altında birleşen metaforlarında sözlü tarihin; birincil kaynaklardan bilgi sağlayan, tarihi bir dönemin veya olayın detaylı, sistematik ve düzenli bir biçimde ele alınması ve sunulmasında etkili bir yöntem olarak algılandığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının sözlü tarih yöntemine ilişkin görüşlerinde ise sözlü tarihin objektif ve güvenilir olduğu; tarih konularıyla ilgili derinlemesine bilgi edinme konusunda avantaj sağladığı; öğrencilerin ilgi ve merakını artırabileceği ve dinleme, gözlem, soru sorma, olguyu düşünceden ayırma, araştırma, empati gibi becerilerini geliştirecek bir yöntem olarak görüldüğü belirlenmiştir.Keywords

Sözlü tarih, öğretmen adayları, sosyal bilgiler, metaforik algı, görüş.