THE EFFECTS OF WEEKLY PHYSICAL EDUCATION PLUS CONDITIONING PROGRAM ON THE PHYSICAL FITNESS OF ADOLESCENTS
(HAFTALIK BEDEN EĞİTİMİ ARTI KONDİSYON PROGRAMININ ADÖLESANLARIN FİZİKSEL UYGUNLUKLARINA ETKİLERİ )

Author : Emre SERİN  , Mehmet Akif Ziyagil  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 13
Page : 1343-1367
    


Summary

The effectiveness of physical education classes on students’ physical fitness components is still controversial topic in Turkey. So, this study aims to compare the physical fitness characteristics of those who has attended a total of 2 hours of physical education classes once a week, and those who has participated in 2 hours of physical education plus three times 1 hours strength and conditioning training in a week for three months.  In this quasi-experimental study, the outcome of interest was measured only once, after exposing a non-random group of participants to a conditioning program, and compared to a control group. Data were collected from 24 male adolescents including 13 participants from experimental and 11 participants from control groups. For comparison of two groups and intra groups, independent t and paired t tests were used to determine the 12-week change in the physical fitness variables of the experimental and control groups. Also, Cohen’s d was computed to determine effect size of 12 weeks physical education courses and conditioning program. The results of this study show that there were significant differences between two groups in the variables of warm up hearth rate and aerobic endurance during the pre-test and in the variables of push-up, sit-up, aerobic endurance and anaerobic endurance during in the post-test in the favor of experimental group. While there was no significant change in push-up, shuttle and anaerobic endurance of the control group after 12 weeks, significant changes were observed in all variables of the experimental group after 12 weeks strength and conditioning program. In conclusion, considering the fact that traditional physical education courses are not effective enough in improving physical fitness, it can be proposed that it would be very effective for students to participate in additional physical and sports activities for at least 3 or 4 times in a week.Keywords

Physical education course, physical fitness, frequency of training and course.Abstract

Beden eğitimi derslerinin öğrencilerin fiziksel uygunluk bileşenleri üzerindeki etkililiği Türkiye'de halen tartışmalı bir konudur. Bu nedenle, bu çalışma, üç ay için haftada bir toplam 2 saat beden eğitimi dersine katılanlarla, haftada 2 saat beden eğitimi artı üç kez 1 saat kondisyon antrenmanına katılanların fiziksel uygunluk özelliklerini karşılaştırmayı amaçlamaktadır.  Bu yarı deneysel çalışmada, rastgele olmayan bir katılımcı grubu bir güç ve kondisyon programına maruz bırakıldıktan sonra yalnızca bir kez ölçüldü ve bir kontrol grubuyla karşılaştırıldı. Veriler, deney grubundan 13 katılımcı ve kontrol grubundan 11 katılımcı olmak üzere 24 erkek adölesandan toplanmıştır. İki grup ve grup içi karşılaştırmalarda deney ve kontrol gruplarının fiziksel uygunluk değişkenlerindeki 12 haftalık değişimi belirlemek için bağımsız ve eşleştirilmiş t testleri kullanılmıştır. Ayrıca 12 haftalık beden eğitimi dersleri ve kondisyon programının etki büyüklüğünü belirlemek için Cohen's d hesaplanmıştır. Bu çalışmanın sonuçları, ön test sırasında ısınma kalp atım sayısı ve aerobik dayanıklılık değişkenlerinde ve son test sırasında şınav, mekik, aerobik dayanıklılık ve anaerobik dayanıklılık değişkenlerinde deney grubu lehine iki grup arasında anlamlı farklılıklar olduğunu göstermektedir. Çalışmamızda, 12 hafta sonra kontrol grubunun şınav, mekik ve anaerobik dayanıklılıklarında anlamlı bir değişiklik olmazken, 12 haftalık kuvvet ve kondisyon programı sonrasında deney grubunun tüm değişkenlerinde istatistiksel anlamlı değişiklikler gözlendi. Sonuç olarak, geleneksel beden eğitimi derslerinin fiziksel uygunluğu geliştirmede yeterince etkili olmadığı göz önüne alındığında, öğrencilerin haftada en az 3 veya 4 kez ek fiziksel ve sportif etkinliklere katılmalarının çok etkili olacağı önerilebilir.Keywords

Physical education course, physical fitness, frequency of training and course.