THE PREDICTIVE POWER OF ENABLING DISCIPLINE AND TIME MANAGEMENT IN CLASSROOM ON READING PERFORMANCE: THE ANALYSIS OF PISA 2018 DATA

SINIFTA DİSİPLİNİ SAĞLAMANIN VE ZAMAN YÖNETİMİNİN OKUMA PERFORMANSINI YORDAMA GÜCÜ: PISA 2018 VERİLERİNİN ANALİZİ

THE PREDICTIVE POWER OF ENABLING DISCIPLINE AND TIME MANAGEMENT IN CLASSROOM ON READING PERFORMANCE: THE ANALYSIS OF PISA 2018 DATA

 
Author : Soner ARIK    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 17
Page : 1272-1299
DOI Number: :
Cite : Soner ARIK , (2022). THE PREDICTIVE POWER OF ENABLING DISCIPLINE AND TIME MANAGEMENT IN CLASSROOM ON READING PERFORMANCE: THE ANALYSIS OF PISA 2018 DATA. International Journal of Eurasian Education and Culture, 17, p. 1272-1299. Doi: 10.35826/ijoecc.432.
    


Summary

PISA exam aims to measure student literacy in three different areas; reading, mathematics and science. It also focuses on several characteristics of teachers and students in addition to teacher-student interaction, learning climate and order in the classroom on the base of teaching quality. The main focus of PISA 2018 was the reading skill. Besides, discipline and time management issues were also evaluated in PISA 2018 as factors that affect students’ academic performance. This study aims to examine the effect of discipline and time management issues, which were evaluated through the ST074 coded PISA questionnaire, on students’ reading performances. This study is designed in descriptive survey model. The data of the study consist of the data on the first and the last five countries with regard to reading performance in PISA 2018 with the exception of Lebanon, whose data did not exist in the database. The results of the study show that discipline and time management in classroom predicts reading performance. Also, it is concluded that discipline and time management in classroom differ in terms of the first and the last five countries with regard to reading performance, with the exception of Kosovo. The results of the study are discussed within the related literature and several recommendations are made accordingly. In this sense, countries with low reading performance are recommended to revise their educational policies in terms of discipline in classroom. In addition, teachers are recommended that they take discipline and time management issues more seriously in reading classes and plan especially their reading lessons meticulously. Also, considering that the case of Kosovon students are contradictory to the results of most studies in literature,it is recommended that researchers conduct both quantitative and qualitative studies to examine the Kosovo case in detail.Keywords

Discipline in classroom, time management in classroom, reading performance, PISA 2018Abstract

PISA sınavı, öğrenci okuryazarlığını üç farklı alanda ölçmeyi amaçlar; okuma, matematik ve fen. Ayrıca öğretim kalitesi temelinde öğretmen-öğrenci etkileşimi, öğrenme iklimi ve sınıf düzeninin yanı sıra öğretmen ve öğrencilerin çeşitli özelliklerine odaklanmaktadır. PISA 2018'in ana odak noktası okuma becerisiydi. Ayrıca disiplin ve zaman yönetimi konuları da öğrencilerin akademik performansını etkileyen faktörler olarak PISA 2018'de değerlendirilmiştir. Bu çalışma, ST074 kodlu PISA anketi ile değerlendirilen disiplin ve zaman yönetimi konularının öğrencilerin okuma performanslarına etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma, betimsel tarama modelinde tasarlanmıştır. Çalışmanın verileri, veri tabanında veri bulunmayan Lübnan hariç, PISA 2018'de okuma performansı açısından ilk ve son beş ülkeye ait verilerden oluşmaktadır. Çalışmanın sonuçları, sınıfta disiplin ve zaman yönetiminin okuma performansını yordadığını göstermektedir. Ayrıca sınıfta disiplin ve zaman yönetiminin Kosova dışında okuma performansı açısından ilk ve son beş ülke açısından farklılık gösterdiği sonucuna varılmıştır. Çalışmanın sonuçları ilgili literatür çerçevesinde tartışılmış ve buna göre çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Bu anlamda okuma performansı düşük olan ülkelerin eğitim politikalarını sınıf içi disiplin açısından gözden geçirmeleri önerilmektedir. Ayrıca öğretmenlerin okuma derslerinde disiplin ve zaman yönetimi konularını daha ciddiye almaları ve özellikle okuma derslerini titizlikle planlamaları önerilmektedir. Ayrıca, Kosovalı öğrencilerin durumlarının ilgili alan yazındaki çoğu çalışmanın sonuçlarıyla çelişmesinden hareketle, araştırmacıların Kosova örneğini ayrıntılı olarak incelemek için hem nicel hem de nitel çalışmalar yapmaları önerilmektedir.Keywords

Sınıfta disiplin, sınıfta zaman yönetimi, okuma performansı, PISA 2018