ANALYSING THE RELATIONSHIP BETWEEN PRIVATE SCHOOL ADMINISTRATORS’ PERCEPTIONS OF TECHNOLOGICAL LEADERSHIP COMPETENCIES AND INNOVATION MANAGEMENT COMPETENCIES (A MIXED METHOD STUDY)
(ÖZEL OKUL YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİ LİDERLİĞİ YETERLİK ALGILARI İLE YENİLİK YÖNETİMİ YETERLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI )

Author : Baran BARIŞ YILDIZ  , Harun TÜYSÜZ, Mustafa ÖZTÜRK  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 16
Page : 729-764
    


Summary

This study was carried out using a mixed research method to analyze the relationship between private school administrators' technology leadership competencies perceptions and innovation management, with the aim of improving professional skills of school administrators in Turkey’s Education Vision 2023. This research was designed as Sequential Explanatory Design. The population of the quantitative part of the research consisted of 216 administrators working in private schools in Avcılar and Kartal, İstanbul in 2020-2021 academic year. In this research 149 administrators participated and by not taking a sample in the study, it was tried to reach all school administrators in the universe. The qualitative data of the study was collected through semi-structured interviews with 20 school administrators. Parametric statistical analysis techniques were used in the analysis of quantitative data and content analysis method was used in the analysis of qualitative data. In the quantitative part of the research, the relational scanning model, one of the general scanning models, was used. According to the results of the quantitative part of the study, the mean score of school administrators that participated in-service training related to information technologies were significantly higher than school administrators that didn’t participate. A positive and moderate correlation was found between school administrators' technology leadership and innovation management competencies. In this study, it was concluded that there was a similarity between quantitative and qualitative findings. In this context, it was seen that school administrators give importance to the use of educational technologies in the education and support professional development in educational technologies.Keywords

Education management, administrator, leader, technology, Turkey’s education vision 2023.Abstract

Bu araştırma, 2023 Eğitim Vizyonu’nda yer alan okul yöneticilerinin mesleki becerilerinin geliştirilmesi hedefinden hareketle özel okul yöneticilerinin teknoloji liderliği yeterlik algıları ile yenilik yönetimi yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla karma yöntem kullanılarak yapılan bir çalışmadır. Bu araştırma, sıralı açımlayıcı desen olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın nicel kısmının evrenini, 2020-2021 eğitim öğretim yılı İstanbul ili Avcılar ve Kartal ilçelerinde özel okullarda görev yapan 216 yönetici oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem alınmayarak evrende yer alan tüm okul yöneticilerine ulaşılmaya çalışılmış olup, bu çalışma 149 yöneticiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın nitel verileri ise nicel verilerin toplandığı okullarda görev yapmakta olan 20 okul yöneticisi ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler ile toplanmıştır. Nicel verilerin analizinde parametrik istatistiksel analiz teknikleri, nitel verilerin analizinde ise içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın nicel sonuçlarına göre, bilişim teknolojileri alanında hizmet içi eğitim alan okul yöneticilerinin puan ortalamaları, hizmet içi eğitim almayanlara göre anlamlı seviyede daha yüksektir. Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği yeterlik algıları ile yenilik yönetimi yeterlikleri arasında pozitif yönde ve orta düzeyde korelasyon tespit edilmiştir. Araştırmanın nicel bulguları ile nitel bulguları arasında benzerlik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda, eğitim öğretim sürecinde okul yöneticilerinin eğitim teknolojilerinin kullanımını önemsedikleri ve eğitim teknolojileri konusunda mesleki gelişimleri destekledikleri sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

Eğitim yönetimi, yönetici, lider, teknoloji, Türkiye Eğitim Vizyonu 2023.