THE RELATIONSHIPS BETWEEN INTERNET ADDICTION AND EMOTIONAL SELF-AWARENESS AND COPING WITH STRESS IN UNIVERSITY STUDENTS
(ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLE DUYGUSAL ÖZ-FARKINDALIK VE STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER )

Author : Özlem ÇAKMAK TOLAN  , Büşra ÖNKÜR, Hazal Rümeysa ASLAN  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 16
Page : 487-531
    


Summary

Today, the internet is used for many purposes such as chatting, watching movies, playing games, shopping and doing research. Despite its many useful impacts, internet use can become a problem for some people due to the increase in its use. The main purpose of the study was to examine the relationships between emotional self-awareness and coping styles, which are thought to affect university students' internet addiction. A relational survey model has been used in the study. The study was conducted with 262 females and 150 males, a total of 412 university students. The data were collected with the Internet Addiction Scale, Coping Styles Inventory, A Emotional Self-Awareness Scale-10 and Personal Information Form. The data of the study were analyzed using independent group t-test, one-way ANOVA, Pearson Correlation Analysis and Hierarchical Regression method. The analysis of the findings revealed that emotional self-awareness and self-confident approach were negatively associated with internet addiction. On the other hand, there were positive correlations between internet addiction and submissive, and helpless styles. According to the hierarchical regression model, coping styles and emotional self-awareness predicted internet addiction. In addition, it was concluded that the most predictive variable of internet addiction was the helpless approach. It is thought that it would be beneficial to conduct similar studies with individuals at other age and education levels and to improve the female/male ratio in further studies. In addition, in further studies, it is suggested that the data can be collected face to face for eliminating sampling bias.Keywords

University students, internet addiction, emotional self-awareness, stress coping styles.Abstract

Günümüzde internet birçok alanda insanların vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. İnternet kullanımı birçok yararlı etkilerine rağmen kullanımındaki artış nedeniyle bazı insanlar için problem haline gelebilmektedir. Araştırmanın temel amacı, üniversite öğrencilerinin internet bağımlılığını etkilediği düşünülen duygusal öz farkındalık ile stresle başa çıkma tarzları arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma 262 kadın ve 150 erkek olmak üzere toplam 412 üniversite öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Veriler İnternet Bağımlılığı Ölçeği, Başa Çıkma Tarzları Ölçeği, A Duygusal Öz Farkındalık Ölçeği-10 ve Kişisel Bilgi Formu ile toplanmıştır. Araştırmanın verileri bağımsız grup t testi, tek yönlü ANOVA, Pearson Korelasyon Analizi ve Hiyerarşik Regresyon yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, internet bağımlılığı ile duygusal öz farkındalık ve stresle başa çıkma tarzlarının alt boyutlarından kendine güvenli yaklaşım arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler bulunurken, stresle başa çıkma tarzlarının alt boyutlarından çaresiz yaklaşım ve boyun eğici yaklaşım arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Hiyerarşik regresyon modeline göre, stresle başa çıkma tarzlarının ve duygusal öz farkındalığın internet bağımlılığının yordayıcıları oldukları belirlenmiştir. Bununla birlikte internet bağımlılığını en büyük ölçüde yordayan değişkenin çaresiz yaklaşım olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Benzer çalışmaların diğer yaş ve eğitim düzeyindeki bireylerle yapılmasının ve kadın/erkek oranının iyileştirilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca gelecek çalışmalarda verilerin yüz yüze toplanmasının örneklem yanlılığını ortadan kaldırabileceği ve daha objektif verilere ulaşılmasını sağlayabileceği düşünülmektedir.Keywords

Üniversite öğrencileri, internet bağımlılığı, duygusal öz farkındalık, stresle başa çıkma tarzları.