EXAMINATION OF THE EFFECT COVID-19 ON HUMAN PYSCHOLOGY WITHIN THE SCOPE OF VARIOUS VARIABLES
(COVİD-19’UN İNSAN PSİKOLOJİSİNE ETKİSİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ )

Author : Osman ASLAN  , Yasin GÖKBULUT  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 17
Page : 1143-1170
    


Summary

The main purpose of this research is to examine the effect of COVID-19, which affects the world, on human psychology within the scope of various variables. Survey model, one of the quantitative research methods, was applied in the research. Data in the study were obtained by using the 'COVID-19 Psychological Distress Scale'. The average scores that can be obtained from the five-point Likert-type scale range from 1 to 5. The psychological distress scale, which includes 12 questions in total, consists of two sub-dimensions, fear-anxiety and doubt. The data were obtained from the participants through the Google form. A total of 775 people, 316 females and 459 males, participated in the study. The research data were analyzed by using the SPSS program, and the Alpha value of the scale was found to be .80. The correlations between such variables as 'gender, age, residence, educational status, marital status, occupation, income level, chronic disease, COVID-19 status' and the dimensions of psychological distress, fear-anxiety and doubt were examined in the study. As a result of the research, it was concluded that the participants experienced an average level of psychological distress and doubt, and a high level of fear-anxiety about COVID-19. In addition, in the study, a statistically significant difference was found in the dimensions of psychological distress, fear-anxiety, and doubt in terms of gender variable, and it was determined that females were more afraid of COVID-19. No statistically significant difference was observed in all other variables of the study. As a result, it was determined that the psychological effect of COVID-19 was not high, but it caused quite a lot of fear-anxiety and that females experienced more psychological distress than males.Keywords

COVID-19, psychological distress, fear-anxiety, doubtAbstract

Bu araştırmanın en temel amacı, dünyayı etkisi altına alan COVID-19’un insan psikolojisine etkisinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmada veriler ‘COVID-19 Psikolojik Sıkıntı Ölçeği’ kullanılarak elde edilmiştir. Beşli likert tipi ölçekten alınabilecek ortalama puanlar 1 ile 5 arasında değişmektedir. Toplam 12 sorudan oluşan psikolojik sıkıntı ölçeği korku-kaygı ve şüphe boyutu olmak üzere iki alt boyuttan oluşmaktadır. Veriler katılımcılardan Google form aracılığı ile elde edilmiştir. Araştırmaya 316’sı kadın, 459’u erkek olmak üzere toplam 775 kişi katılmıştır. Araştırma verileri SPSS programı kullanılarak analiz edilmiş olup, ölçeğin Alpha değeri .80 bulunmuştur. Araştırmada ‘cinsiyet, yaş, yerleşim yeri, eğitim durumu, medeni hali, mesleği, gelir düzeyi, kronik hastalığı, COVID-19 olma durumu’ gibi değişkenler ile psikolojik sıkıntı, korku-kaygı ve şüphe boyutları arasındaki ilişkilere bakılmıştır. Araştırma sonucunda, katılımcıların COVİD-19’a ilişkin olarak ortalama düzeyde psikolojik sıkıntı ve şüphe, yüksek düzeyde korku-kaygı yaşadıkları tespit edilmiştir. Çalışmada cinsiyet değişkeni açısından psikolojik sıkıntı, korku – kaygı ve şüphe boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuş ve kadınların COVİD-19’dan daha fazla korktuğu tespit edilmiştir. Araştırmanın diğer tüm değişkenlerinde ise istatistiksel olarak anlamlı fark görülmemiştir. Sonuç olarak araştırmaya katılanlardan COVID-19’un psikolojik etkisinin yüksek düzeyde olmadığı, ancak oldukça fazla korku-kaygı oluşturduğu ve kadınların erkeklere göre daha fazla psikolojik sıkıntı yaşadığı tespit edilmiştir.Keywords

COVİD-19, psikolojik sıkıntı, korku-kaygı, şüphe