REFLECTIONS OF TECHNOLOGICAL CHANGE ON SOCIAL STUDIES TEACHING IN CURRICULUM AND FROM THE PERSPECTIVES OF THE PARTICIPANTS
(TEKNOLOJİK DEĞİŞİMİN PROGRAM VE KATILIMCILAR AÇISINDAN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNE YANSIMALARI )

Author : Aylin Yazıcıoğlu  , Türkan ÇELİK  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 16
Page : 44-85
    


Summary

In this study, it is aimed to examine the process of technological change from the perspectives of academicians who are specialists in teaching social studies, Social studies curricula, and teachers of social studies. The study was planned as a case study in a qualitative design. The research sample was formed using purposeful sampling techniques and consists of academicians (4), social studies teachers (20) and social studies curriculums (4). From the research data, five themes were identified focusing on time as 2005, 2005-2015, 2015-2017, 2017-2018, and 2018-2021. Within the scope of the determined themes, social studies curricula and social studies teaching processes of teachers and academicians were discussed. According to the study results, in the course of 2005, the impact and scope of technological reflection in the curriculum was wider, and it was determined that the implementation process relatively fell behind. Within the scope of the 2005-2015 theme, it is noteworthy that during the transition period to 2015, the impact of technological reflection in the social studies curriculum has narrowed, but there has been an improvement in the frequency of the use of new technologies in the implementation process. When the theme of 2015-2017 is examined, an increase is observed in the number of learning areas and achievements in which the technological emphasis is reflected, and it is concluded that the use of technology is reflected in the application process at the same rate. When the 2017-2018 theme was examined, it was identified that technological reflection has improved in terms of both teaching program and implementation. In the 2018-2021 theme, there was no change in the curriculum dimension. On the other hand, it was concluded that new technologies were more intensively utilized in the lessons in the implementation process. Based on the findings of the research, it is suggested that the social studies curriculum should be updated at shorter intervals and the technological competencies of teachers should be kept up-to-date, due to the rapid change in educational technologies.Keywords

Technological change, social sciences curriculum, academicians, teachers.Abstract

Bu çalışmada, Sosyal bilgiler öğretimi uzmanı olan akademisyenler, Sosyal bilgiler öğretim programları ve sosyal bilgiler öğretmenleri açısından teknolojik değişim sürecini incelemek amaçlanmıştır. Çalışma nitel desende durum çalışması olarak hazırlanmıştır. Araştırma örneklemini amaçlı örnekleme teknikleri ile seçilen; akademisyen(4), sosyal bilgiler öğretmenleri (20) ve sosyal bilgiler öğretim programları (4) oluşturmaktadır. Araştırma verilerinden zaman odaklı; 2005, 2005-2015, 2015-2017, 2017-2018 ve 2018-2021 şeklindeki 5 temaya ulaşılmıştır. Ulaşılan temalar bağlamında sosyal bilgiler öğretim programları ve öğretmenlerle akademisyenlerin sosyal bilgiler öğretim süreçleri ele alınmıştır. Araştırma sonuçlarında; 2005 yılı sürecinde öğretim programında teknolojik yansımanın etki ve kapsamı daha geniş olup, uygulama sürecinin nispeten geride kaldığı tespit edilmiştir. 2005-2015 teması kapsamında 2015’e geçiş sürecinde sosyal bilgiler öğretim programında teknolojik yansımanın etki alanının daraldığı, ancak uygulama sürecinde yeni teknolojilerin kullanım sıklığı açsından bir ilerlemenin yaşandığı dikkatleri çekmektedir. 2015-2017 teması incelendiğinde teknolojik vurgunun yansıdığı öğrenme alanı ve kazanım sayısında bir artış gözlenmekle birlikte uygulama sürecine de aynı oranda teknoloji kullanımının yansıdığı sonucu elde edilmiştir. 2017-2018 süreci teması incelendiğinde teknolojik yansımanın hem öğretim programı hem de uygulama açısından bir ilerleme kat ettiği tespit edilmiştir. 2018-2021 temasında ise öğretim programı boyutunda bir değişme yaşanmamıştır. Ancak uyulama sürecinde yeni teknolojilerin daha yoğun bir şekilde derslerde kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın bulguları temel alındığında eğitim teknolojilerinin çok hızlı değişmesinden ötürü sosyal bilgiler öğretim programının daha kısa aralıklarla güncellenmesi ve öğretmenlerin teknolojik yetkinliklerinin sürekli olarak güncel tutulması önerilmektedir.Keywords

Teknolojik Değişim, Sosyal Bilgiler Öğretim Programı, Akademisyen, Öğretmen