AN ANALYSIS ON THE ASSESSMENT OF OPEN ENDED QUESTIONS FROM A TEACHER'S PERSPECTIVE
(AÇIK UÇLU SORULARIN ÖĞRETMEN PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ANALİZ )

Author : Murat Gülbetekin    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 16
Page : 423-473
    


Summary

In this study, it was aimed to reveal the views of geography teachers on open-ended questions. In the study, in which the qualitative research method was used, the study group consisted of 12 geography teachers working in secondary education institutions affiliated to the Ministry of National Education in Ankara in the 2020-2021 academic year. A semi-structured interview form was used as a data collection tool in the research. The obtained data were analyzed by content analysis method. According to the findings obtained from the research; It has been understood that there is uncertainty and confusion in the definition and classification of open-ended questions. It was understood that most of the participants confused open-ended questions with questions that are one of the traditional measurement tools and expressed as "classical questions" or "written exams" in the literature. It was understood that the participants had views on the advantages and disadvantages of open-ended questions in line with the literature, however, some advantages and disadvantages frequently expressed in the literature were not expressed by the participants at all. However, it was determined that some advantages and disadvantages that were not expressed in the literature were expressed by the participants. It was understood that all participants believed that geography was a suitable lesson for using open-ended questions and they used these questions actively. Although all participants thought that open-ended questions could be used in skills and values education, it was seen that the participants with relatively lower professional seniority were more knowledgeable and prepared than the participants who were more senior in skills and values education. Based on the results obtained; Suggestions were made such as organizing in-service trainings on the definition and classification of open-ended questions, inclusion of correctly structured open-ended question examples in textbooks, and opening of sample questions to be produced on this subject to the access of teachers, especially digital platforms.Keywords

Open-ended questions, measurement, evaluation, geography education, geographyAbstract

Bu araştırmada coğrafya öğretmenlerinin açık uçlu sorular konusundaki görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmada çalışma grubunu 2020-2021 öğretim yılında Ankara İli’nde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarında görev yapan 12 coğrafya öğretmeni oluşturmuştur. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; açık uçlu soruların tanımı ve tasnifi konusunda bir belirsizlik ve karmaşa yaşandığı anlaşılmıştır. Katılımcıların çoğunun açık uçlu soruları geleneksel ölçme araçlarından biri olan ve literatürde “klasik soru” veya “yazılı sınavlar” olarak ifade edilen sorular olarak algıladıkları anlaşılmıştır. Katılımcıların açık uçlu soruların avantajları ve dezavantajları konusunda literatürle uyumlu görüşlere sahip oldukları buna karşın literatürde sıklıkla ifade edilen bazı avantaj ve dezavantajların katılımcılar tarafından hiç dile getirilmediği anlaşılmıştır. Bununla beraber literatürde ifade edilmeyen bazı avantaj ve dezavantajların ise katılımcılar tarafından dile getirildiği tespit edilmiştir. Tüm katılımcıların coğrafyanın açık uçlu soruları kullanmak için elverişli bir ders olduğuna inandıkları ve bu soruları aktif bir şekilde kullandıkları anlaşılmıştır. Tüm katılımcıların açık uçlu soruların beceri ve değer eğitiminde kullanılabileceğini düşündükleri buna karşın görece daha düşük mesleki kıdemi olan katılımcıların konuda daha bilgili ve hazırlıklı oldukları görülmüştür. Elde edilen sonuçlardan hareketle; açık uçlu soruların tanımlanması ve tasnifi konusunda hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi, doğru yapılandırılmış açık uçlu soru örneklerinin ders kitaplarında yer alması, bu konuda üretilecek örnek soruların dijital platformlar başta olmak üzere öğretmenlerin erişimine açılması gerektiği gibi önerilerde bulunulmuştur.Keywords

Açık uçlu sorular, ölçme, değerlendirme, coğrafya eğitimi, coğrafya