ATTITUDES OF UNIVERSITY INSTRUCTORS TOWARDS DISTANCE EDUCATION: A SCALE DEVELOPMENT STUDY
(ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARININ UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARI: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI )

Author : Muhammed Fatih Turanalp  , Hakan KURT, Nilay ÖZER  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 16
Page : 384-422
    


Summary

The attitudes of the instructors who take an active role in distance education processes towards distance education are of great importance in the development of qualified applications. In this context, the aim of the research is to develop a valid and reliable scale for measuring the attitudes of instructors towards distance education. The scale items were applied to 839 instructors during the scale development process, in which the steps of creating an item pool, taking expert opinion, conducting preliminary and main trials, factor analysis and determining reliability-stability were applied. Reliability and validity calculations of the scale were made by performing item analysis and factor analysis. In this context, the Attitude Scale towards Distance Education (ASTDE), which consists of twenty items and three factors, was developed. It is seen that the developed scale explains 47.13% of the total variance. The Cronbach Alpha value of the reliability coefficient of the scale was found to be .84. These results indicated that the attitude scale towards distance education is valid and reliable and can be used for measurin higher education instructors’attitudes towards distance education.Keywords

Distance education, attitude scale, instructors, reliability, validity.Abstract

Uzaktan eğitim süreçlerinde aktif rol alan öğretim elemanlarının uzaktan eğitime yönelik tutumları nitelikli uygulamaların geliştirilmesinde büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda araştırmanın amacını öğretim elemanlarının uzaktan eğitime yönelik tutumlarını ölçmek için geçerli ve güvenilir bir ölçeğin geliştirilmesi oluşturmaktadır. Madde havuzu oluşturma, uzman görüşü alma, ön ve esas denemenin yapılması, faktör analizi ve güvenirlik-kararlılığın belirlenmesi aşamalarının uygulandığı ölçek geliştirme sürecinde ölçek maddeleri 839 öğretim elemanına uygulanmıştır. Madde analizi ve faktör analizi yapılarak ölçeğin güvenirlik ve geçerlik hesaplamaları yapılmıştır. Bu kapsamda yirmi madde ve üç faktörden oluşan Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği (UEYTÖ) geliştirilmiştir. Geliştirilen ölçeğin toplam varyansın %47.13’ünü açıkladığı görülmektedir. Ölçeğin güvenirlik katsayısı Cronbach Alpha değeri ise .84 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar, uzaktan eğitime yönelik tutum ölçeğinin geçerli ve güvenilir olduğunu ve yükseköğretimdeki öğretim elemanlarının uzaktan eğitime yönelik tutumlarını belirlemede kullanılabileceğini göstermektedir.Keywords

Uzaktan eğitim, tutum ölçeği, öğretim elemanları, geçerlik ve güvenirlik.