ENHANCING TEACHERS’ WATER LITERACY LEVELS THROUGH ACTION-BASED TRAINING
( )

Author : Ayşe Aytar  , Nazihan URSAVAŞ  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 16
Page : 86-110
    


Summary

Understanding water and/or water-related issues more comprehensively requires people to become water literate. Even though the literature has reported several definitions on water literacy, there has still been no scientific consensus about its definition. Because ProjectWET Foundation has described water literacy with seven principles (“Water has unique physical and chemical characteristics”, “Water is essential for all life to exist”, “Water connects all Earth systems”, “Water is a natural resource”, “Water resources are managed”, “Water resources exist within social constructs”, “Water resources exist within cultural constructs”) and suggested action-based activities on water literacy, this study aimed to enhance teachers’ water literacy levels by using different activities in the light of these principles. Through a pre-experimental research methodology, 25 teachers with different expertise took part in a 7-day training project. A survey with a word association test and open-ended questionnaire (covering water definition, water reserves, water users, saving water, importance of water, and basic characteristics) was administered to the participants before and after the treatment. The findings revealed that in both tests the teachers regarded the ocean as a body holding maximum amounts of water reserve. In addition, they viewed rivers as easily accessible source of maximum potable water. Furthermore, the teachers mostly defined water as a substance composing of one oxygen and two hydrogen atoms and generally indicated its important role in vital activities. In light of the results, it can be concluded that teachers are water literate in the context of six principles, except for the principle “Water resources exist within cultural constructs”. The present study suggests that further studies are needed to satisfy the principles of water literacy at different levels with various activities.Keywords

Water, water education, water literacy, ProjectWet.Abstract

Bireylerin su ve su ile ilgili konuları daha kapsamlı bir şekilde anlayabilmeleri için su okuryazarı olmaları beklenmektedir. Su okuryazarlığı literatürde çeşitli şekillerde tanımlansa da henüz tam olarak tanımlanamayan bakir bir alandır. Su eğitimi konusunda önemli çalışmaları bulunan ProjectWET Vakfı, su okuryazarlığı konusunda eyleme dayalı faaliyetler geliştirmekte ve su okuryazarlığını yedi ilke ile anlatmaktadır. Bu çalışmada, bu ilkeler ışığında farklı etkinlikler kullanılarak su okuryazarı öğretmenlerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışma su okuryazarlığının gelişimini nitel bir yaklaşımla ortaya koymaya çalışan bir özel durum çalışmasıdır. Araştırmaya farklı uzmanlıklara sahip 25 öğretmen katılmıştır. Öğretmenler 7 günlük bir proje eğitimine dahil edilmiştir. Bu çalışmada, öğretmenlere suyun tanımı, su rezervleri, su kullanıcıları, su tasarrufu, suyun önemi, temel özellikleri gibi suyla ilgili farklı konulara ilişkin açık uçlu sorulardan oluşan bir form ve kelime ilişkilendirme testi ön ve son test olarak uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, her iki testte de maksimum su tutan rezerv okyanuslar olarak ifade edilmiştir. Buna ek olarak, nehirler kolay erişilebilir ve maksimum içme suyu içeren su rezervleri olarak belirtilmiştir. Öğretmenler suyu çoğunlukla bir oksijen ve iki hidrojen atomundan oluşan bir madde olarak tanımlamışlar ve genel olarak suyun yaşamsal faaliyetlerde önemli bir rolü olduğunu belirtmişlerdir. Bunun yanında diğer sorularla ilgili veriler ayrıntılı olarak sunulmuştur. Sonuç olarak, öğretmenler, kültürel yapılar içinde var olan su kaynakları dışında, altı ilke bağlamında su okuryazarı olarak değerlendirilebilir. Çalışma sonuçlarına dayalı olarak su okuryazarlığı ilkesi ile ilgili etkinliklerin arttırılması ve su okuryazarlığı konusunda farklı düzeylerde daha fazla proje yapılması gibi önerilerde bulunulmuştur.Keywords

Su, su eğitimi, su okuryazarlığı, ProjectWet