EXAMINATION OF PHYSICALLY DISABLED SPORTSPERSONS' CONCERN OF CATCHING CORONAVIRUS
(BEDENSEL ENGELLİ SPORCULARIN KORONAVİRÜSE YAKALANMA KAYGILARININ İNCELENMESİ )

Author : Taner ATASOY  Yasin GÖKŞİN  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 16
Page : 623-666
    


Summary

The purpose of the research is to examine the physically disabled sportspersons’ concern of catching coronavirus. In the research, descriptive survey method, from among quantitative research methods, was used. Physically disabled sportspersons, involved in sports at elite level within the body of Physically Disabled Persons’ Sports Federation of Turkey in the period of 2019-2020, constituted the research’s universe. The sample consists of a total of 192 athletes, including 47 women and 145 men, selected by random selection method from athletes in athletics, boccia, taekwondo, ts basketball, swimming, archery, curling, amputee football, ts tennis. The "Personal Information Form" consisting of 14 items and the "Athletes' Anxiety Scale for catching New Type Coronavirus (Covid-19) (SSCCNTC)", adapted into Turkish by Tekkurşun Demir et al., (2020a) were applied to the participants. As a statistical procedure, Kolmogorov–Smirnov test was applied to test whether the data were normally distributed and as a result of the normal distribution of the data, T-test and ANOVA analyzes were used. In the general findings of the research, while significant differences were determined in the sportspersons’ concerns of catching new type coronavirus as per the gender, age (socialization concern sub-dimension), educational status (socialization concern sub-dimension, and total score), disability type, disability degree, branch of sport, years of doing sports (socialization concern sub-dimension), chronic disease status, exercising status, weekly frequency of exercise (socialization concern sub-dimension), and status of being personally affected and experiencing an effect on exercises due to catching of COVID-19 by the sportspersons’ families and friends variables of physically disabled sportspersons, significant differences were not determined in the sportspersons’ concerns of catching new type coronavirus as per their age (personal concern sub-dimension, and total score), educational status (personal concern sub-dimension), familial financial status, national sportsperson status, years of doing sports (personal concern sub-dimension, and total score), weekly frequency of exercise (personal concern sub-dimension, and total score), and status of being affected from COVID-19 process variables. Consequently, it has been determined that the coronavirus epidemic, which affects the whole world, negatively affects the physically disabled athletes who have different degrees of disability participating in the research, and their anxiety levels are at a high level. In this context, it is recommended that the trainers working with the physically handicapped should reduce the anxiety levels of the athletes to the minimum level and make the necessary arrangements in their training programs so that they can increase the performance levels of their athletes.Keywords

Coronavirus, COVID-19, concern, physically disabled persons, sportsAbstract

Araştırmanın amacı, bedensel engelli sporcuların yeni tip koronavirüse yakalanma kaygılarının incelenmesidir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2019-2020 sezonunda Türkiye Bedensel Engelliler spor Federasyonu bünyesinde elit seviyede spor yapan bedensel engelli sporcular oluşturmaktadır. Örneklemini ise atletizm, boccia, taekwondo, ts basketbol, yüzme, okçuluk, curling, ampute futbol, ts tenis branşlarındaki sporculardan rastgele seçim metoduyla seçilmiş 47 kadın, 145 erkek olmak üzere toplam 192 sporcudan oluşmaktadır. Katılımcılara 14 maddeden oluşan ‘‘Kişisel Bilgi Formu’’ ve Tekkurşun Demir ve ark., (2020a) tarafından Türkçeye uyarlanan “Sporcuların Yeni Tip Koronavirüse (Covid-19)’a Yakalanma Kaygısı Ölçeği (SYTKYKÖ)’’uygulanmıştır. İstatistiksel işlem olarak verilerin normal dağılıp dağılmadığını test etmek amacı ile Kolmogorov–Smirnov testi uygulanmış ve verilerin normal dağılım göstermesi sonucunda T-testi ve ANOVA analizlerinden faydalanılmıştır. Araştırmanın genel bulgularında bedensel engelli sporcuların, cinsiyet, yaş (sosyalleşme kaygısı alt boyutu), eğitim durumu (sosyalleşme kaygısı alt boyutu ve toplam puan), engel durumu, engel derecesi, spor branşı, spor yapma yılı (sosyalleşme kaygısı alt boyutu), kronik hastalık durumu, antrenman yapıp-yapmama durumu, haftalık antrenman süresi (sosyalleşme kaygısı alt boyutu) ve ailenizde veya arkadaşlarınızda Covid-19'a yakalanma etkisi durumlarında sporcuların yeni tip koronavirüse yakalanma kaygıları değişkenlerinde anlamlı farklılıklar tespit edilirken, yaş (bireysel kaygısı alt boyutu ve toplam puan), eğitim durumu (bireysel kaygısı alt boyutu), ailenizin maddi durumu, milli sporcu olma durumu, spor yapma yılı (bireysel kaygısı alt boyutu ve toplam puan), haftalık antrenman süresi  (bireysel kaygısı alt boyutu ve toplam puan) ve Covid-19 süreci sizi etkiledi mi durumu değişkenlerinde sporcuların yeni tip koronavirüse yakalanma kaygılarında anlamlı farklılıklar tespit edilememiştir. Sonuç olarak, tüm dünyayı etkileyen, koronavirüs salgınının araştırmaya katılan farklı engel derecelerine sahip olan bedensel engelli sporcularını da olumsuz yönde etkilediği ve kaygı düzeylerinin yüksek seviyede olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda, Bedensel engelliler ile çalışan antrenörlerin sporcularının performans düzeylerini artıra bilmeleri adına sporcularının kaygı seviyelerini minimum seviyeye indirebilmek ve antrenman programlarında gerekli düzenlemeleri yapmaları önerilmektedir.Keywords

Koronavirüs, COVİD-19, kaygı, bedensel engelli, spor