THE EFFECT OF SERVICE QUALITY IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS PROVIDING SPORTS EDUCATION ON STUDENTS' LOYALTY AND RECOMMENDATION BEHAVIORS
(SPOR EĞİTİMİ VEREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖĞRENCİLERİN SADAKATİ VE TAVSİYE ETME DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ )

Author : Ali ERDOĞAN  , Erkan Faruk ŞİRİN  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 16
Page : 1-20
    


Summary

Students have become extremely critical and analytical while choosing higher education institutions. Preferability by these students and the retention and commitment of current students are important for higher education institutions. Universities, one of the most important representatives of higher education institutions, are directly and indirectly evaluated by their stakeholders regarding the quality of the services they provide. As a result of these evaluations, the increasing studies on the service quality and loyalty can have a wide range of reflections from the ranking of institutions to their preferability and financial policies. The aim of this study is to examine the relationships between service quality, student loyalty and recommendation intention, and the structure that creates these relationships, in particular within sports sciences faculties. In this direction, the sample of the study consists of 242 students who are senior at the Departments of Physical Education and Sports Teaching, Coaching Education, Sports Management and Recreation in the Faculty of Sports Sciences of Selçuk University. In the study, survey method was used for the data collection, and basic statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation and structural equation model were used. As a result of the data analysis carried out through SPSS 21 and AMOS 23 programs, positive and significant effects of perceived service quality, empathy, academic appearance and access variables were determined on the loyalty of sports science faculty students, and positive and significant effects of empathy and academic appearance variables were determined on their recommendation intentions. In order for universities to increase student loyalty and recommendation intention in sports sciences faculties, it is recommended that academic and administrative staff should engage in activities that improve their empathy skills, as well as easy access to quality sports facilities, modern equipment and services.Keywords

Perceived Service Quality, Student Loyalty, Recommendation BehaviorAbstract

Öğrenciler yükseköğretim kurumlarını tercih ederken son derece eleştirel ve analitik hale gelmiştir. Bu öğrenciler tarafından tercih edilebilirlik ve mevcut öğrencilerin elde tutulabilirliği ile bağlılığı yükseköğretim kurumları için önem taşımaktadır. Yükseköğretim kurumlarının en önemli temsilcilerinden olan üniversiteler sundukları hizmetlerin kalitesiyle ilgili paydaşları tarafından doğrudan ve dolaylı olarak değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmelerin sonucu artan hizmet kalitesi ve sadakat araştırmalarının ise kurumların sıralanmasından, tercih edilebilirliğine, finans politikalarına kadar çok çeşitli yansımaları olabilmektedir.Bu çalışmanın amacı; spor bilimleri fakülteleri özelinde hizmet kalitesi ile öğrenci sadakati ve tavsiye etme niyeti değişkenleri arasındaki ilişkileri ve bu ilişkileri oluşturan yapıyı incelemektir. Bu doğrultuda çalışmanın araştırma gurubunu Selçuk üniversitesi spor bilimleri fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümü programları son sınıfında okumakta olan 242 öğrenci oluşturmaktadır.Veri toplamada anket yönteminden faydalanılan çalışmada frekans, yüzde, ortalama, standart sapma gibi temel istatistiklerile yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır. SPSS 21 ve AMOS 23 programları vasıtasıyla gerçekleştirilen veri analizi sonucunda, spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin sadakati üzerinde algılanan hizmet kalitesi empati, akademik görünüm ve erişimdeğişkenlerinin; tavsiye etme niyetleri üzerinde ise empati, akademik görünüm değişkenlerinin pozitif yönlü ve anlamlı etkisi tespit edilmiştir.Üniversitelerin spor bilimleri fakültelerinde öğrenci sadakati ve tavsiye etme niyetini arttırabilmesi için kaliteli spor tesisleri, modern ekipmanlar ve hizmetlere kolay erişimin yanında, öncelikle akademik ve idari personelin, empati yeteneklerini daha iyi hale getiren faaliyetlerde bulunması tavsiye edilmiştir.Keywords

Algılanan Hizmet Kalitesi, Öğrenci Sadakati, Tavsiye Etme Davranışı