AN INVESTIGATION of MUSIC TEACHER CANDIDATES' PUBLIC PERSONNEL SELECTION EXAMINATION and UNEMPLOYMENT ANXIETY
(MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI VE İŞSİZLİK KAYGILARININ İNCELENMESİ )

Author : Zeynep Yadigaroğlu    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 16
Page : 689-728
    


Summary

To work as a permanent music teacher in state schools affiliated to the National Education Ministry in our country, being a graduate of the Faculty of Education, Department of Music Education, or taking the necessary pedagogical formation related to this field, and then obtaining a sufficient score by entering the Public Personnel Selection Examination (KPSS) is necessary. One of the most significant dimensions of the KPSS anxiety is the reality of unemployment that will be faced in case of failure. There are many studies in the literature that reveal the pressure of unemployment anxiety on university students. In this study, it was felt necessary to make a comparative analysis between these two anxiety types, which are thought to be related to each other.  Although there are studies examining the KPSS anxiety of teacher candidates in various branches in the literature, there are not many studies examining the KPSS and unemployment concerns of music teacher candidates’. The aim of this study is to examine the KPSS and unemployment concerns of music teacher candidates through various variables and to propose solutions for these concerns. The universe of the research consists of senior (4th grade) students continuing their education in Music Education Departments, and the sample is senior (4th grade) students (N=92) from nine universities selected from different geographical regions. “KPSS Anxiety Scale” and “Unemployment Anxiety Scale” were used as data collection tools. As a result of the research, it was determined that the music teacher candidates' KPSS and unemployment anxiety levels were above the average and there was a significant relationship between both anxiety. While there was no significant difference between KPSS and unemployment anxiety and age, gender, type of high school graduated, there was a remarkable difference between the general academic grade point average variable. As the general academic grade point average increases, KPSS and unemployment anxiety decrease. While there was a significant relationship between KPSS anxiety and income level, no significant difference was found between unemployment anxiety and income level variable. As the income level increases, KPSS anxiety decreases, while unemployment anxiety does not change. At the end of the study, various solution proposals for KPSS and unemployment anxiety are included.Keywords

Public Personnel Selection Examination, unemployment, anxiety, music teacher candidatesAbstract

Ülkemizde Milli Eğitim’e bağlı devlet okullarında kadrolu müzik öğretmeni olarak çalışabilmek için Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı mezunu olmak ya da bu alanla ilgili gerekli pedagojik formasyonu almak, ardından da Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girerek yeterli bir puan elde etmek gerekmektedir. KPSS kaygısının en önemli boyutlarından biri, başarısız olunması durumunda karşı karşıya kalınacak olan işsizlik gerçeğidir. Bu araştırmada da birbiriyle ilişkili olduğu düşünülen bu iki kaygı türü arasında bir karşılaştırmalı inceleme yapma gereği duyulmuştur. Alan yazında çeşitli dallardaki öğretmen adaylarının KPSS kaygılarını inceleyen çalışmalar olmasına rağmen müzik öğretmeni adaylarının KPSS ve işsizlik kaygılarını inceleyen çok sayıda çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı müzik öğretmeni adaylarının; KPSS ve işsizlik kaygılarını, çeşitli değişkenler aracılığıyla incelemek ve bu kaygılara yönelik çözüm önerilerinde bulunmaktır. Araştırmanın evrenini, Müzik Eğitimi Anabilim Dalları’nda öğrenimlerine devam etmekte olan son sınıf (4.sınıf) öğrencileri, örneklemini ise farklı coğrafi bölgelerden seçilmiş dokuz üniversitenin son sınıf (4.sınıf) öğrencileri (N=92) oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak “KPSS Kaygı Ölçeği” ile “İşsizlik Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda müzik öğretmeni adaylarının KPSS ile işsizlik kaygısı düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğu ve her iki kaygı arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. KPSS kaygısı ve işsizlik kaygısı ile; yaş, cinsiyet, mezun olunan lise türü değişkeni arasında anlamlı fark bulunmazken, genel akademik not ortalaması değişkeni arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Genel akademik not ortalaması arttıkça KPSS ve işsizlik kaygısı azalmaktadır. KPSS kaygısı ile gelir düzeyi arasında anlamlı ilişki bulunurken işsizlik kaygısı ile gelir düzeyi değişkeni arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır. Gelir düzeyi arttıkça KPSS kaygısı azalırken, işsizlik kaygısı değişmemektedir. Çalışmanın sonunda KPSS ve işsizlik kaygısına yönelik çeşitli çözüm önerilerine yer verilmiştir.Keywords

Kamu Personeli Seçme Sınavı, işsizlik, kaygı, müzik öğretmeni adayları