SWOT ANALYSIS ON DISTANCE EDUCATION PROCESS APPLIED DURING THE PANDEMIC PERIOD IN HIGH SCHOOL SCIENCE EDUCATION
(ORTAÖĞRETİM FEN ALANINDA PANDEMİ DÖNEMİ UYGULANAN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNE YÖNELİK SWOT ANALİZ )

Author : Lütfiye ÖZALEMDAR  , Mine KIR YİĞİT  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 16
Page : 335-367
    


Summary

The purpose of this research is to analyze teachers' opinions on secondary science education taken according to the SWOT analysis method for the distance education process that is implemented during the pandemic. In this study, holistic multi-case design was used as a case study design. Accordingly, secondary school science (biology, physics, chemistry) teachers' opinions on the distance education process that is implemented during the pandemic were examined according to the SWOT analysis method and comparisons were made between the fields. The sample of this study, include 61 teachers working in secondary education. Research data were collected through a Personal Information Form and Interview Form. The data were analyzed by the descriptive analysis method. The findings suggest that science teachers consider themselves strong in terms of experiences (technology, area of specialization, tools/equipment, communication) planning, question-solving, enriching the course content, assigning homework, student control, material facilities, communication, time management, positive emotional/social conditions, while considering themselves weak in terms of no feedback, low class participation, technological skills, internet facilities, communication difficulties, negative emotional/social/physical conditions. Science teachers find the process as an opportunity in terms of experiences (technology, distance education) enrichment of the course content, flexible teaching environment, effective use of time, communication with students/parents, positive emotional conditions, various opportunities, while seeing it as a threat in terms of comprehension of the subject, low class participation, assessment, negative emotional/social/physical conditions, lack of communication, inability to protect private life, technology addiction. In-depth content analysis and quantitative studies on the subject can be performed in further studies.Keywords

Secondary education, science education, swot analysis, distance educationAbstract

Bu araştırmanın amacı; ortaöğretim fen alanında pandemi dönemi uygulanan uzaktan eğitim sürecine yönelik SWOT analiz yöntemine göre alınan öğretmen görüşlerini analiz etmektir. Bu araştırmada, durum çalışması desenlerinden bütüncül çoklu durum deseni kullanılmıştır. Buna göre; ortaöğretim fen (biyoloji, fizik, kimya) öğretmenlerinin, pandemi dönemi uygulanan uzaktan eğitim sürecine yönelik SWOT analiz yöntemine göre alınan görüşleri irdelenmiş ve alanlar arası karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu çalışmanın örneklemini, ortaöğretim fen alanında görev yapan 61 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma verileri; Kişisel Bilgi Formu ve Görüşme Formu ile toplanmıştır. Veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Bulgulara göre, fen öğretmenleri kendilerini; Tecrübeler (teknoloji, alan, araç/gereç, iletişim), planlama, soru çözme, ders içeriğini zenginleştirme, ödev verme, öğrenci kontrolü, materyal olanakları, iletişim kurma, zaman yönetimi ve olumlu duygusal/sosyal durumlar yönünden güçlü görürken, geri dönüt alamama, derse katılım azlığı, teknolojik beceriler, internet olanakları, iletişim zorluğu, olumsuz duygusal/sosyal/bedensel durumlar yönünden zayıf görmektedir. Fen öğretmenleri süreci, tecrübeler (teknoloji, uzaktan eğitim), ders içeriğini zenginleştirme, esnek öğretim ortamı, zamanı etkin kullanma, öğrenciler/velilerle iletişim, olumlu duygusal durumlar, çeşitli olanaklar yönünden fırsat olarak görürken, konunun kavranması, derse katılım azlığı, değerlendirme, olumsuz duygusal/sosyal/bedensel durumlar, iletişim eksikliği, özel hayatın korunamaması, teknoloji bağımlılığı yönünden tehdit olarak görmektedir. İleri araştırmalarda konuyla ilgili derinlemesine içerik analizleri ve nicel çalışmalar yapılabilir.Keywords

Ortaöğretim, fen eğitimi, swot analiz, uzaktan eğitim