THE EFFECT OF EXERCISE LOG ON HEALTH-RELATED PHYSICAL FITNESS PARAMETERS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS
(EGZERSİZ ÇİZELGESİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLA İLGİLİ FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİNE ETKİSİ )

Author : FERHAT ÇİFÇİ    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 16
Page : 269-300
    


Summary

The aim of the study is to examine the effect of the exercise log on the health-related physical fitness parameters of secondary school students. The study group of the research consists of 338 students studying at the 5th, 6th and 7th grade levels. The ages of the students range from 10 to 12. Before the study, classes were assigned as control and experimental groups, each class level being equal and unbiased. In the study, both control and experimental groups were taught physical education and sports lessons with the same course content for 12 weeks, and they were asked to do moderate and high-intensity exercise for 60 minutes at least three days a week outside of school. While the experimental group regularly recorded the exercises they did during the implementation process on the exercise log, the control group did not. In the study, students were tested twice with measurement tools before and after the application. In the study, push-ups and sit-ups were used to determine the muscular strength and endurance parameters of the students, one of the health-related physical fitness (HPF) parameters, the single-leg sit and reach flexibility test to determine their flexibility, and the height and body weight measurements were used to determine their body composition (BC). Obtained data were analyzed with factorial ANOVA test for repeated measurements. The findings of the study showed that the HPF post-test scores of the control and experimental groups were significantly higher than the pre-test scores. In addition, it was determined that the upper body muscle strength and endurance, lower body muscle strength and endurance and flexibility performance of the experimental group were significantly higher than the control group. As a result of the research, it can be said that the exercise chart, which is used as a self-monitoring and evaluation tool, is effective in improving HPF parameters.Keywords

Health-related physical fitness, exercise log, exercise, physical activityAbstract

Araştırmanın amacı, egzersiz çizelgesinin ortaokul öğrencilerinin sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk parametrelerine etkisini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 5, 6 ve 7. sınıf düzeyinde sekiz şubede öğrenim gören 338 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin yaşları 10 ile 12 arasında değişmektedir. Çalışma öncesinde sınıflar her bir sınıf düzeyi için eşit ve yansız olacak şekilde kontrol ve deney grubu olarak atanmıştır. Araştırmada hem kontrol hem deney grubuna 12 hafta boyunca aynı ders içeriğiyle beden eğitimi ve spor dersleri işlenmiş ve okul dışında haftada en az üç gün 60 dakika orta ve yüksek şiddette egzersiz yapmaları istenmiştir. Deney grubu uygulama sürecinde yapmış olduğu egzersizleri egzersiz çizelgesine düzenli olarak kayıt ederken kontrol grubu kayıt etmemiştir. Araştırmada öğrenciler, uygulama öncesi ve sonrası ölçme araçları ile iki kez test edilmiştir. Araştırmada öğrencilerin sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk (SFU) parametrelerinden kas kuvveti ve dayanıklılığını belirlemek için şınav ve mekik testi, esnekliğini belirlemek için tek bacak otur uzan esneklik testi ve vücut kompozisyonlarını (VK) belirlemek için ise boy ve vücut ağırlığı ölçümleri kullanılmıştır. Elde edilen veriler, tekrarlı ölçümler için faktöriyel ANOVA testi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları kontrol ve deney grubunun SFU son test puanlarının ön test puanlarına göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu göstermiştir. Ayrıca deney grubunun vücut üst bölgesi kas kuvveti ve dayanıklılığı, vücut alt bölgesi kas kuvveti ve dayanıklılığı ve esneklik performansının kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek olduğu saptanmıştır. Araştırmanın sonucunda, kendi kendini izleme ve değerlendirme aracı olarak kullanılan egzersiz çizelgesinin SFU parametrelerini geliştirmede etkili olduğu söylenebilir.Keywords

Sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk, egzersiz çizelgesi, egzersiz, fiziksel aktivite