EXAMINATION OF SELF-EFFICACY LEVELS OF INDIVIDUALS WITH DIFFERENT SPORTS BRANCHES
(FARKLI SPOR BRANŞINA SAHİP BİREYLERİN ÖZ-YETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ )

Author : Seda SABAH    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 16
Page : 563-587
    


Summary

Sport is defined as a social phenomenon that brings an individual to a certain level in mental and motoric sense. Sport also contributes to the development of the individual physiologically and psychologically in terms of health. Level of self-efficacy is a very effective factor in high performance level, especially in individuals who do sports. In addition, self-efficacy means the confidence by which a person can control his/her actions in his/her feelings, thoughts, attitudes and behaviors, and affects performance in this process. Self-efficacy is related with individuals’ self-belief. While the perception of self-efficacy develops with childhood, the factor of environment also plays an important role in this process. On the other hand in this process, the states of success and failure are also effective in determining the level of self-efficacy. Therefore the aim of this study is to examine the self-efficacy levels of athletes with different sport branches. The study has a survey research model, which is a type of descriptive research design. Athlete Self-efficacy Scale developed by Koçak (2020) was used in data collection process. All statistical calculations were made with SPSS 22.0 V statistical package program. As a result of the data analysis, no significant difference was found between the participants’ Athlete Self-efficacy Scale total scores and factor total scores in terms of the variables of gender, sport branch and year of study. On the other hand, significant difference was found between the participants’ Athlete Self-efficacy Scale total scores and factor total scores in terms of the variables of the state of being engaged in sport, department and level of income. Motivation enhancing workouts should be carried out and technical-tactical trainings should be given weight to in order to increase the self-efficacy levels of athletes. It is also important to give weight to mental training as much as physical training for athletes to be able to control their emotions in possible situations and not to deviate from their purpose in pressured environments.Keywords

Individual sport, self-efficacy, self-efficacy in sport, team sport.Abstract

Spor, kişiyi zihinsel ve motorik anlamda belli bir düzeye getiren sosyal bir olgu olarak tanımlanmaktadır. Aynı zamanda spor, sağlık açısından fizyolojik ve psikolojik olarak da bireyin gelişimine katkı sağlamaktadır Özellikle spor yapan bireylerde performans düzeyinin yüksek olmasında, öz yeterlik düzeyi oldukça etkili bir faktördür. İlaveten öz yeterlik; kişinin duygu, düşünce, tutum ve davranışlarında eylemlerini kontrol altına alabilecekleri olan güven anlamını taşır ve bu süreçte performansı etkiler. Öz yeterlik kişinin kendisine olan inancı ile ilgilidir. Öz yeterlik algısı çocuklukla gelişmekle birlikte çevre faktörü de bu süreçte önemli rol oynamaktadır. Diğer yandan bu süreçte öz yeterlik düzeyinin belirlenmesinde başarı ve başarısızlık durumu da etkili olmaktadır. Dolayısıyla çalışmada, farklı spor branşına sahip sporcuların öz yeterlik düzeylerinin incelenmesi amaçlanmaktadır Araştırma betimsel araştırma deseninin bir çeşidi olan tarama araştırma modelindedir. Veri toplama sürecinde Koçak (2020) tarafından geliştirilen Sporcu Öz-Yeterlik Ölçeği Kullanılmıştır. Tüm istatistiksel hesaplamalar SPSS 22.0 V istatistik paket programda yapılmıştır. Verilerin analizi sonucunda cinsiyet, spor branşı, sınıf değişkeni açısından katılımcıların Sporcu Öz-Yeterlik ölçek toplam puanları ve alt boyut toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Diğer taraftan sporla ilgilenme durumu, okunulan bölüm ve gelir düzeyi değişkeni açısından ise Sporcu Öz-Yeterlik ölçek toplam puanları ve alt boyut toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Sporcuların öz yeterlik düzeylerinin arttırmak amacıyla motivasyon arttırıcı çalışmalar yapılması, teknik-taktik çalışmalara ağırlık verilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda sporcuların olası durumlarda duygularını kontrol edebilmesi, baskı ortamında amaçtan sapmaması için fiziksel antrenmanlar kadar zihinsel antrenmanlara da ağırlık verilmesi önem arz etmektedirKeywords

Bireysel spor, öz-yeterlik, sporda öz-yeterlik, takım sporu