EXAMINING THE BEHAVIOR REGULATION PROCESSES OF CLASSROOM TEACHERS IN CLASSROOM MANAGEMENT

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİNDE DAVRANIŞ DÜZENLEME SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ

EXAMINING THE BEHAVIOR REGULATION PROCESSES OF CLASSROOM TEACHERS IN CLASSROOM MANAGEMENT

 
Author : Derya Çınar    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 16
Page : 221-237
DOI Number: :
Cite : Derya Çınar , (2022). EXAMINING THE BEHAVIOR REGULATION PROCESSES OF CLASSROOM TEACHERS IN CLASSROOM MANAGEMENT. International Journal of Eurasian Education and Culture, 16, p. 221-237. Doi: 10.35826/ijoecc.564.
    


Summary

With the changing and developing society, innovations are being experienced in education day by day. Class management is also affected by these changes. One of the important problems encountered in the learning-teaching process is the behavior dimension in classroom management. The aim of this research is to determine the opinions of classroom teachers regarding behavioral regulation processes in classroom management. In the study, a situation study with a qualitative research pattern was used. The study group consisted of 23 teachers. In the research, a structured form consisting of 5 open-ended questions was used as a data collection tool. The analysis of the data was done using content analysis. According to the analysis of the data obtained, 6 different categories were determined. According to the results of the research; In the category of 'interest and attention to the lesson', teachers enter the course using the most curiosity, storytelling, association with daily life and material. In the category of 'behaviors to comply with class rules', teachers exhibit the most 'warning, class rule making, explaining and rewarding' behaviors to ensure compliance with class rules. In the category of 'Improving positive behavior in students by teachers', teachers use the most 'symbolic and social reinforcements' to improve positive behavior in students. According to teachers in the category of 'unwanted student behavior in the classroom', it is most commonly 'students fighting and saying bad things and insulting in the classroom'. In the category of 'measures taken for unwanted student behavior in the classroom', the measures taken by teachers are most commonly to 'warn, meet and explain' with the parent. The sixth category is 'creating an effective classroom climate', and teachers stated that it is necessary to 'give a voice, make eye contact with the student, listen to them when they communicate and perform group activities'. Teachers can make the lesson more fun, enjoyable and student-centric, reducing the incidence of unwanted behavior.Keywords

Classroom teacher, classroom management, behavioral dimensionAbstract

Değişen ve gelişen toplumla beraber eğitimde gün geçtikçe yenilikler yaşanmaktadır. Sınıf yönetimi de bu değişimlerden etkilenmektedir. Öğrenme-öğretme sürecinde karşılaşılan önemli sorunlardan biri sınıf yönetimindeki davranış boyutundadır. Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetiminde davranış düzenleme süreçlerine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Çalışmada bir nitel araştırma deseni olan durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 23 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 5 adet açık uçlu sorudan oluşan yapılandırılmış form kullanılmıştır. Verilerin analizi içerik analizi kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizine göre 6 farklı kategori belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; ‘derse ilgi ve dikkat çekme’ kategorisinde öğretmenler en çok merak uyandırma, hikaye anlatma, günlük yaşamla ilişki kurma ve materyal kullanarak derse giriş yapmaktadır. ‘Sınıf kurallarına uyulması için yapılan davranışlar’ kategorisinde öğretmenler sınıf kurallarına uyulmasını sağlamak için en çok ‘uyarmak, sınıfça kural koymak, açıklama yapma ve ödüllendirme’ davranışlarını sergilemektedir. ‘Öğretmen tarafından öğrencilerde olumlu davranışı geliştirme’ kategorisinde öğretmenler, öğrencilerdeki olumlu davranışları geliştirmek için en çok ‘sembolik ve sosyal pekiştireçler’ kullanmaktadır. ‘Sınıf içinde istenmeyen öğrenci davranışları’ kategorisinde öğretmenlere göre, en çok ‘öğrencilerin kavga etmeleri ve sınıf içinde kötü söz söyleyip hakaret etmeleri’ şeklindedir. ‘Sınıf içinde istenmeyen öğrenci davranışları için alınan tedbirler’ kategorisinde ise, öğretmenlerin aldıkları tedbirler en çok ‘uyarmak, veli ile görüşme ve açıklama’ yapmaktır. Altıncı kategori ise ‘etkili bir sınıf iklimi oluşturma’ şeklinde olup, öğretmenler ‘söz hakkı vermek, öğrenci ile göz teması kurmak, iletişim kurduklarında onları dinlemek ve grup etkinlikleri yapmak’ gerektiğini belirtmiştir. Öğretmenler dersi daha eğlenceli, zevkli ve öğrenci merkezli hale getirerek istenmeyen davranışların görülme oranlarını daha aza indirebilir önerisi getirilebilir.Keywords

Sınıf öğretmeni, sınıf yönetimi, davranış boyutu