OPINIONS OF MUSIC STUDENTS IN TURKEY, POLAND AND SERBIA ON TRADITIONAL VOCAL MUSIC EDUCATION AND COMPOSITIONS
(TÜRKİYE, POLONYA VE SIRBİSTAN'DAKİ MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN GELENEKSEL VOKAL MÜZİK EĞİTİMİ VE BESTELERİNE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ )

Author : Mehmet Şahin AKINCI  , Joanna Piech-SLAWECKA, Marko MILISAVLJEVIC  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 17
Page : 1038-1070
    


Summary

Throughout our education, we are taught and get acquainted with many traditional vocal music compositions such as school and children's songs, lullabies, rhymes, carols and anonymous folk songs. At universities with professional music departments, vocal training for traditional musical compositions is provided as well. The traditional vocal music training process may vary in relation to the mission of the universities and the music departments, the demands of professors, elective courses or compulsory courses in these departments. In this study, it is aimed to determine the opinions of the students who received/receive vocal training lessons in different types of music schools in Turkey, Poland and Serbia about the traditional vocal musical compositions that they have brought from the past and learned within the possibilities offered to them from various perspectives. The research was carried out using the descriptive survey model, one of the qualitative research methods. This study examines the opinions of the students, who receive or have received musical training in the music departments of various universities in Turkey, Poland and Serbia, on traditional vocal musical compositions, and in this regard data from 111 participants has been collected through surveys. The data has been tested in the SPSS program. The findings differ from country to country, and the participants in Turkey have put emphasis on the fact that the traditional vocal musical compositions can be forgotten in the coming years if no new arrangements of these songs are made by the contemporary performers that use piano, symphonic orchestras and similar musical instruments. It has been determined that the participants in Poland like to sing the original/traditional forms of traditional vocal music works less than in other countries. The participants in Serbia have stated that they are able to perform traditional vocal musical compositions if accompanied by symphonic orchestras and instruments.Keywords

Vocal training, vocal music, traditional vocal music trainingAbstract

Bireyler eğitim hayatları boyunca okul/çocuk şarkıları, ninniler, tekerlemeler, marşlar, ilahiler, anonim halk şarkıları/türküleri gibi geleneksel vokal müzik eserlerini tanımakta ve öğrenmektedirler. Profesyonel müzik eğitimi verilen üniversitelerdeki ses eğitimi çalışmalarında, geleneksel vokal müzik eserlerini seslendirme eğitimleri de verilmektedir. Geleneksel vokal müzik eğitimi süreci okulun misyonu, müzik eğitimi programı, öğretmenlerin talepleri, seçmeli ders veya zorunlu ders olması ile ilişkili olarak da değişiklikler gösterebilmektedir. Bu çalışmada Türkiye, Polonya ve Sırbistan’ da profesyonel müzik eğitimi kapsamında eğitim vermekte olan bazı üniversitelerin, farklı tip müzik okullarında ses eğitimi dersleri almış/almakta olan öğrenci katılımcıların geçmişten biriktirerek getirdikleri ve kendilerine sunulmuş imkanlar dahilinde öğrendikleri geleneksel vokal müzik eserleri hakkında görüşlerinin çeşitli açılardan tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Türkiye, Polonya ve Sırbistan'daki çeşitli üniversitelerde ses eğitimi almış/almakta olan müzik bölümü öğrencilerinin, geleneksel vokal müzik eserlerine ilişkin görüşlerinin nasıl olduğunu çeşitli açılardan inceleyen bu araştırmada, hazırlanmış anket aracılığı ile toplam 111 katılımcıdan veri toplanmıştır. Veriler SPSS programında test edilmiştir. Ülkeden ülkeye farklılıklar gösteren bulgular incelendiğinde: Türkiye’deki katılımcıların geleneksel vokal müzik eserlerinin piyano, senfonik orkestra ve çalgı toplulukları için eşlikli yeni düzenlemelerinin yapılmaya devam etmemesi durumunda, gelecek yıllarda bu eserlerin unutulabileceği ifadesini hassasiyetle onayladıkları; Polonya’daki katılımcıların geleneksel vokal müzik eserlerinin orijinal/geleneksel biçimlerini seslendirmeyi diğer ülkelere göre daha az sevdikleri; Sırbistan’daki katılımcıların ise fırsatları olursa geleneksel vokal müzik eserlerini senfonik orkestra ve çalgı toplulukları eşliğinde iyi performanslarla söyleyebileceklerini belirttikleri; Türkiye ve Sırbistan’daki katılımcıların büyük çoğunluğunun okullarından mezun olduktan sonra eğer müzik eğitimcisi olurlarsa öğrencilerine geleneksel vokal müzik eserlerini öğreteceklerini belirttikleri; Türkiye’deki katılımcıların müzik eğitiminde geleneksel vokal müzik eserlerimiz geleneksel çalgılarla seslendirilmelidir önermesine diğer ülkelere göre daha fazla oranda katıldıkları tespit edilmiştir.Keywords

Ses eğitimi, vokal müzik, geleneksel vokal müzik eğitimi