REASONS FOR LEAVING ACADEMIC DUTIES AND RESPONSIBILITIES TO THE LAST MINUTE AND THE LEVEL OF ACADEMIC PROCRASTINATION: A CASE OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS
(AKADEMİK GÖREV VE SORUMLULUKLARI SON ANA BIRAKMA NEDENLERİ İLE AKADEMİK ERTELEME DÜZEYİ: BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARI ÖRNEĞİ )

Author : Gönül Tekkurşun Demir    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 17
Page : 897-932
    


Summary

It was aimed in this study to reveal the reasons of physical education teacher candidates' for procrastination and their levels of academic procrastination. A mixed-method design was used in the study. 664 students participated in the quantitative part of the study, while 307 students participated in the qualitative part. In the research, semi-structured interview form was used as a qualitative data collection tool and Academic Procrastination Scale (APS) was used as a quantitative data collection tool. In addition, a personal information form was created to obtain the information of the participants. Reasons for academic procrastination were asked in analyzing the qualitative data, and the answers were subjected to content analysis. T-test, ANOVA, and post hoc test statistics (Tukey HSD) were performed in the analysis of the quantitative data which showed normal distribution. It was determined in the study that reasons for leaving academic duties and responsibilities to the last minute stemmed from factors related to individuals themselves, educational elements, and the environment. The participants' procrastination, effective use of time, and total APS scores were determined to be at the medium level, effective use of time and total APS scores of the male students were determined to be higher than the average of female students' scores, and the procrastination, effective use of time, and total APS scores of those who perceived their grade point average as low were determined to be higher. The findings of the study show that the participants sometimes left their school-related assignments to the last minute; however, they still sometimes fulfilled their academic duties and responsibilities regularly.Keywords

Academic procrastination, physical education, physical education teacher, academic duties and responsibilitiesAbstract

Araştırmada beden eğitimi öğretmeni adaylarının akademik erteleme nedenleri ile akademik erteleme düzeyinin ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırmada karma model kullanılmıştır. Araştırmanın nicel basamağına 664 öğrenci, nitel basamağına ise 307 öğrenci katılmıştır. Araştırmada nitel veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu ve nicel veri toplama aracı olarak Akademik Erteleme Ölçeği (APS) kullanılmıştır. Ayrıca katılımcıların bilgilerini elde etmek için kişisel bilgi formu oluşturulmuştur. Nitel verilerin analizinde akademik erteleme nedenleri sorulmuş ve verilen cevaplar içerik analizine tabi tutulmuştur. Normal dağılım gösteren nicel verilerin analizinde, t-testi, ANOVA, Post-Hoc test istatistikleri (Tukey HSD) kullanılmıştır. Araştırmada akademik görev ve sorumluluklarını son ana bırakma nedenlerinin kendinden kaynaklı, eğitim ögelerinden kaynaklı ve çevresel faktörlerden kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada katılımcıların erteleme, zamanı etkin kullanma ve AEÖ toplam puanının orta düzeyde olduğu; erkek öğrencilerin zamanı etkin kullanma ve AEÖ toplam puanın, kadınların puan ortalamasından yüksek olduğu; akademik not ortalamasını düşük algılayanların, akademik not ortalamasını orta ve yüksek algılayanlardan erteleme, zamanı etkin kullanma ve AEÖ toplam puanının yüksek olduğu saptanmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların okulda verilen ödevleri bazen sona bıraktığı ve bununla birlikte yine akademik görev ve sorumluluklarını bazen düzenli olarak yerine getirdiği söylenebilir.Keywords

akademik erteleme, beden eğitimi, beden eğitimi öğretmeni, akademik görev ve sorumluluk