DEVELOPMENT OF TEACHER PERCEPTION SCALE OF TURKISH GENERATION Z CHARACTERSTICS

TÜRK Z KUŞAĞININ ÖZELLİKLERİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN ALGISI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

DEVELOPMENT OF TEACHER PERCEPTION SCALE OF TURKISH GENERATION Z CHARACTERSTICS

 
Author : Ayşenur Kuloğlu  , Burhan Akpınar, Fatih Selim Erdamar  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 17
Page : 765-792
DOI Number: :
Cite : Ayşenur Kuloğlu , Burhan Akpınar, Fatih Selim Erdamar, (2022). DEVELOPMENT OF TEACHER PERCEPTION SCALE OF TURKISH GENERATION Z CHARACTERSTICS. International Journal of Eurasian Education and Culture, 17, p. 765-792. Doi: 10.35826/ijoecc.574.
    


Summary

The aim of this research was to develop a valid and reliable scale to determine teacher perception about the pedagogical, individual and affective characteristics of Turkish Generation Z, who are elementary and high school students. The study, which adopted the survey model, was carried out with a total of 674 teachers working in public elementary and high schools in the city located in the east of Turkey in the 2021-2022 academic year. In the scale development, first, a draft item pool was prepared based on literature review and interviews with the teachers. In the second stage, for content and face validity, expert opinions were obtained from teachers, administrators and scholars, and Exploratory Factor Analysis (EFA) was applied to the 63-item draft form. After invetigating the normality distribution, the returned 418 form data were analyzed with the Varimax method for construct validity. As a result of the analysis, a three-dimensional structure consisting of 18 items was obtained. These dimensions are named as Pedagogical Characteristics of Turkish Generation Z, Individual Characteristics of Turkish Generation Z, Affective Characteristics of Turkish Generation Z. The reliability of the three-dimensional scale was calculated with the Cronbach’s Alpha reliability coefficient which was found as .806 for the total scale. The distinctiveness of the items in the scale was analyzed through the independent samples t-test and it was found that all items were between the indicated reference range. At the last stage, the scale was applied to 256 teachers for Confirmatory Factor Analysis (CFA). The fit of the model that emerged as a result of CFA was found as acceptable. As a result, this study provided a valid and reliable three-dimensional scale the aim of which is to determine teacher perception about the pedagogical, individual and affective characteristics of Turkish Generation Z.Keywords

Turkish generation Z, generation Z pedagogy, generation Z individual information, generation Z affective characteristics, generation Z perception of teachers.Abstract

Bu araştırmanın amacı, ortaokul ve lise öğrencileri olan Türk Z kuşağının pedagojik, kişisel ve duyuşsal özelliklerine yönelik öğretmen algısını belirleyecek geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Genel tarama modelinde yürütülen araştırma, Türkiye’nın doğusunda yer alan ilin kamuya ait ortaokul ve liselerde 2021-2022 Döneminde görev yapan toplam 674 öğretmen üzerinde yürütülmüştür. Ölçek geliştirmede birinci olarak, literatür taranıp, öğretmenlerle görüşülerek, taslak bir madde havuzu hazırlanmıştır. İkinci aşamada, bu maddeler, kapsam ve görünüş geçerliği için öğretmen, yönetici ve öğretim elemanlarından oluşan uzman görüşlerine sunularak 63 maddelik taslak form AFA için uygulanmıştır. Uygulamadan dönen 418 form verisi normallik dağılımına bakıldıktan sonra, yapı geçerliği için Varimax yöntemiyle analiz edilmiştir. Analiz sonucunda toplam 18 maddelik üç boyutlu yapı elde edilmiştir. Bu boyutlar; Türk Z Kuşağının Pedagojik Özellikleri, Türk Z Kuşağının Kişisel Özellikleri, Türk Z Kuşağının Duyuşsal Özellikleri şeklinde isimlendirilmiştir. Üç boyutlu ölçeğin güvenirliği Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ile hesaplanmıştır. Bu katsayı, ölçeğin toplamda 806 olarak hesaplanmıştır. Ölçekte yer alan maddelerin ayırt ediciliği ise, bağımsız gruplar t-testi ile analiz edilmiş ve tüm maddelerin belirtilen referans aralığında yer aldığı belirlenmiştir. Son aşamada ölçek DFA için 256 öğretmene uygulanmıştır. DFA sonucunda ortaya çıkan modelin uyumu, kabul edilebilir olarak belirlenmiştir. Böylece araştırma sonunda, geçerli ve güvenilir üç boyutlu ölçek, ortaokul ve lise öğrencileri olan Türk Z kuşağının pedagojik, kişisel ve duyuşsal özelliklerine dair öğretmen algısını belirleme noktasında literatüre kazandırılmıştır.Keywords

Türk Z kuşağı, Z kuşağı pedagoji, Z kuşağı kişisel bilgiler, Z kuşağı duyuşsal özellikler, Öğretmenlerin Z kuşağı algısı.