EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MUSIC AND SUCCESS MOTIVATION IN SPORTS
(SPORDA MÜZİK İLE BAŞARI MOTİVASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ )

Author : Muhammed Özkan Turhan  , Metin KARAYOL  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 17
Page : 1171-1201
    


Summary

The aim of this research is to examine the effect of sports practices on sport- specific motivation. The research group consists of 315 team athletes in total, 71 of them Basketball, 81 Football, 99 Handball and 64 Volleyball, who actively participated in sports before the pandemic in the southeastern Anatolia region. The demographic information form and study of validity and reliability which was prepared by the researcher is the impact of Music in Sport applications Scale and it was directed to the applicants by Karayol and Turhan (2020). Also, the study of validity and reliability in Turkey which was conducted by Willis (1982) was directed to the applicants by Tiryaki and Gödelek (1997) as Sports Specific Achievement Motivation Scale. SPSS 22.0 package program was used for statistical analysis of the data. The statistical significance level was taken into account as 0.05 in the study. In the analysis of the data, the skewness and kurtosis values were examined for the sub-scale point distribution of the scale and it was found that the distribution was normal. In this context, the T-Test was used to determine whether there was a difference in the comparisons of the two groups, and the one-way ANOVA test was used for more than two groups. Pearson-Correlation analysis was used to determine the relationship between scale lower dimensions. While no significant difference was found in the lower dimensions of the effect of music in sports practices, according to the variables of gender , age, sports branch, sports year and music genre, a significant difference was found according to the variables of sportsmanship level, frequency of listening to music and music intensity. Whereas no significant difference was observed in the lower dimensions of the sport-specific achievement motivation scale according to the variables of gender and sports branch, a significant difference was observed according to the variables of sportsmanship level, age and sports year. There was a low level positive relationship between the two scales lower dimensions.Keywords

Music, Sport, Sportıve Practıces, Sport-Specific(sport-Based), Success Motivation.Abstract

Bu araştırmanın amacı sportif uygulamalarda müziğin, spora özgü başarı motivasyonu üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Araştırma grubunu Güneydoğu Anadolu bölgesinde pandemi öncesinde aktif olarak spor yapan 71’i Basketbol, 81’i Futbol, 99’u Hentbol ve 64’ü Voleybol olmak üzere toplamda 315 takım sporcusundan oluşmaktadır. Katılımcılara araştırmacı tarafından hazırlanan demografik bilgi formu, geçerlilik ve güvenirlilik çalışması Karayol ve Turhan (2020) tarafından yapılan “Sportif Uygulamalarda Müziğin Etkisi Ölçeği’’ ve Willis (1982) tarafından geliştirilen Türkiye’deki geçerlilik ve güvenilirlik çalışması da Tiryaki ve Gödelek tarafından yapılan (1997) “Spora Özgü Başarı Motivasyonu Ölçeği’’ yöneltilmiştir. Verilerin istatistiksel analizi için SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. Araştırmada istatistiksel anlamlılık düzeyi 0.05 olarak dikkate alınmıştır. Verilerin analizinde ölçeğe ait alt boyut puan dağılımı için çarpıklık ve basıklık değerlerine bakılmış ve dağılımın normal olduğu görülmüştür. Bu bağlamda iki grup karşılaştırmalarında fark olup olmadığını belirlemek amacıyla T-Testi, ikiden fazla gruplar için ise tek yönlü ANOVA testi kullanılmıştır. Ölçek alt boyutları arasındaki ilişkiyi belirlemek için ise Pearson- Korelasyon analizi kullanılmıştır. Sportif uygulamalarda müziğin etkisi ölçeği alt boyutlarında cinsiyet, yaş, aktif spor yapma yılı, spor branşı ve müzik türü değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık görülmemişken; sporculuk düzeyi, müzik dinleme sıklığı ve müzik şiddeti değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık görülmüştür. Spora özgü başarı motivasyonu ölçeği alt boyutlarında cinsiyet ve spor branşı değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık görülmemişken; aktif spor yapma yılı, sporculuk düzeyi ve yaş değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık görülmüştür. Sonuç olarak; iki ölçek alt boyutları arasında düşük düzeyde pozitif yönlü ilişki görülmüştür.Keywords

Müzik, Spor, Spora Özgü Başarı Motivasyonu, Sportif Uygulamalar.