THE EFFECT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE COMPETENCIES OF CLASSROOM TEACHERS ON CLASSROOM MANAGEMENT SKILLS
( )

Author : Tuba YAVAŞ  , Mehmet Ali ÇOBAN  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 17
Page : 1300-1315
    


Summary

Humans are beings created with emotional and logical thinking skills. Since people are mostly seen as machines in business life, it can be said that the feelings of employees are not taken into consideration or even neglected in these environments. In recent years, it has been realized that emotions play an important role in solving problems encountered in education. Keeping teachers in constant contact with students can enable students to use their emotions and thoughts at the highest level, increase their academic success, and even make them happier in life. In this research, the effect of emotional intelligence competencies of classroom teachers working in private primary schools on classroom management skills was tried to be determined. The research was carried out with quantitative method and stratified sampling method was used to determine the participants. The research was carried out with a total of 366 primary school teachers working in private primary schools in different provinces of Turkey. In the research, it was concluded that the emotional intelligence competencies and classroom management skills of the primary school teachers working in private primary schools were at a high level and that the emotional intelligence competencies of the teachers significantly predicted their classroom management skills.Keywords

Emotional intelligence, Classroom management, Classroom management abilities, Privacy primary school, Primary school teacher.Abstract

İnsanlar, duygusal ve mantıksal düşünme becerilerine sahip olarak yaratılmış varlıklardır. İş yaşamında insanlara çoğunlukla makine gözüyle bakıldığından bu ortamlarda çalışanların duygularının önemsenmediği hatta ihmal edildiği söylenebilir. Son yıllarda özellikle eğitimde karşılaşılan sorunların çözümünde duyguların önemli bir yerinin olduğu fark edilmiştir. Öğretmenlerin öğrencilerle devamlı iletişim halinde bulunmaları, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini en üst düzeyde kullanmalarına, akademik başarılarını yükseltmelerine hatta hayatta daha mutlu olmalarına imkân sağlayabilir. Bu araştırmada, özel ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin duygusal zekâ yeterliliklerinin sınıf yönetimi becerilerine olan etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma nicel yöntemle yürütülmüş olup katılımcıların belirlenmesinde tabakalı örneklem metodu kullanılmıştır. Araştırma, Türkiye’nin farklı illerindeki özel ilkokullarda görev yapan toplam 366 sınıf öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, özel ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin duygusal zekâ yeterlilikleri ile sınıf yönetimi becerilerinin yüksek düzeyde olduğu ve öğretmenlerin duygusal zekâ yeterliliklerinin sınıf yönetimi becerilerini anlamlı bir şekilde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

duygusal zeka, sınıf yönetimi, sınıf yönetimi becerileri, özel ilkokul, özel ilkokul öğretmeni