LEXICAL ANALYSIS OF WRITTEN EXAMS OF STUDENTS LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN YAZILI SINAVLARININ SÖZLÜKSEL ANALİZİ

LEXICAL ANALYSIS OF WRITTEN EXAMS OF STUDENTS LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

 
Author : Gözde Demirel Fakiroğlu    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 17
Page : 933-964
DOI Number: :
Cite : Gözde Demirel Fakiroğlu , (2022). LEXICAL ANALYSIS OF WRITTEN EXAMS OF STUDENTS LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE. International Journal of Eurasian Education and Culture, 17, p. 933-964. Doi: 10.35826/ijoecc.583.
    


Summary

In this study, the students’ use of collocation and word frequency use has been analyzed at each level separately. The levels are A1, A2, B1, B2 and C1. Cross-level word frequency and total number of words have been analyzed in sketch engine program which is used for corpora analysis. The use of collocation has been analyzed by two different raters and words are categorized semantically. It has been observed that the students used more technical and abstract words when their level increases. However, in the frequency analysis the frequently used words did not show a significant change in terms of meaning. In other words, frequently used words were similar across the levels. Another finding is an anticipated result that when the levels increased the number of used words increased and length of the texts increased. This is anticipated as in each level exam the instructions are given for the expected use of number of words.Keywords

Corpora, frequency, word, collocation, semantic analysisAbstract

Bu çalışmada öğrencilerin eşdizim kullanımları ve sözcük kullanım sıklığı her düzeyde ayrı ayrı incelenmiştir. Seviyeler A1, A2, B1, B2 ve C1'dir. Tümce analizi için kullanılan “sketch engine” programında düzeylere göre kullanılan kelimelerin sıklığı ve toplam kelime sayısı analiz edilmiştir. Eşdizim kullanımı iki farklı değerlendirici tarafından analiz edilmiş ve kelimeler anlamsal olarak kategorize edilmiştir. Öğrencilerin seviyeleri arttıkça daha teknik ve soyut kelimeler kullandıkları görülmüştür. Eşdizimli kelimelerin metnin içinde bulunması tutarlı ve akıcı bir yazının oluşumunu sağlamak için yeterli değildir. Sıklık analizinde, sık kullanılan kelimeler anlam bakımından incelendiğinde seviyelere göre önemli bir değişiklik görülmemiştir. Başka bir deyişle, sık kullanılan kelimeler düzeyler arasında benzerlik göstermektedir. Bu çalışmadan elde edilen diğer bir bulgu ise, seviyeler arttıkça kullanılan kelime sayısının arttığı ve metinlerin uzunluğunun arttığı sonucudur. Bu, her seviye sınavında öğrencilere yazmaları gereken kelime sayısı ile ilgili alt ve üst sınır belirlendiği için ve bu sınır her seviyede yükseldiği için kelime sayısının artması beklenen bir sonuçtur.Keywords

Derlem, sıklık, sözcük, eşdizimlilik, anlambilimsel çözümleme.