RUN AWAY WHEN YOU SEE A STUDENT WITH AUTISM: A QUALITATIVE RESEARCH ON CONFIDENCE IN PRE-SERVICE EDUCATION IN THE CONTEXT OF PHYSICAL EDUCATION
(“OTİZMLİ ÖĞRENCİ GÖRDÜĞÜNDE ARKANA BAKMADAN KAÇMAK MI”: BEDEN EĞİTİMİ BAĞLAMINDA HİZMET ÖNCESİ EĞİTİME GÜVEN İLE İLGİLİ NİTEL BİR ARAŞTIRMA )

Author : Gamze BEYAZOĞLU  , Mehmet Emin YILDIZ  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 17
Page : 882-896
    


Summary

The training received by teachers in the pre-service period allows us to gain knowledge about the effectiveness of the education they provide in adapted physical education settings. This study aims to perform an in-depth analysis of the pre-service physical education teachers’ confidence levels in teaching the students with disabilities, and to reveal the effective factors in the formation of these confidence levels. Qualitative data were collected through in-depth interviews made by using semi-structured questions with a total of six physical education pre-service teachers, two of whom were female and four of whom were male. The data obtained through interviews, observations and field notes were explained through thematic analysis. As a result of the analysis, three main themes were obtained in terms of determining the confidence of the pre-service teachers regarding the education they received to teach the students with disabilities. These were (a) Internally changing challenges, (b) Multiple contextual challenges (c) Social psychology of exclusion through education. In the in-depth analyses of the teachers, it was revealed that they approached the pre-service education they received with an insecure perspective, and that various factors were effective in having such a perspective.Keywords

Disability, confidence, pre-service physical education teacherAbstract

Hizmet öncesi dönemde öğretmenlerin almış oldukları eğitim uyarlanmış beden eğitimi çevrelerinde verdikleri eğitim etkinliği hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Bu çalışma, beden eğitimi öğretmen adaylarının engelli öğrencilere eğitim verme konusundaki güven düzeylerinin derinlemesine analizi ve bu güven düzeylerinin oluşmasında etkili faktörlerin ortaya konulmasını araştırmayı amaçlamaktadır. Araştırmada iki kadın üç erkek olmak üzere toplamda altı beden eğitimi öğretmen adayı ile yarı yapılandırılmış sorularla yapılan derinlemesine görüşmelerden nitel veriler toplanmıştır. Görüşme, gözlem ve alan notları ile elde edilen veriler tematik analiz kullanılarak açıklanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, hizmet öncesi öğretmenlerin engelli öğrencileri öğretmeye yönelik aldıkları eğitime olan güvenlerini belirlemede üç tema açığa çıkmıştır. Bunlar (a) İçsel bağlamda değişen zorluklar, (b) Çoklu bağlamsal zorluklar (c) Eğitimle dışlamanın sosyal psikolojisi’dir. Öğretmenlerin derinlemesine yapılan analizlerinde, aldıkları Hizmet öncesi eğitime yönelik güvensiz bir bakış açısıyla yaklaştıkları, bu bakış açısına sahip olmalarında çeşitli faktörlerin etkili olduğu ortaya çıkmıştır.Keywords

Engellilik, güven, hizmet öncesi öğretmen