ANALYSIS OF SELF-PERCEPTIONS OF STUDENTS OF THE FACULTY OF SPORT SCIENCES REGARDING LEADERSHIP BEHAVIORS ACCORDING TO TEAM SPORTS AND INDIVIDUAL SPORTS PREFERENCES

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TAKIM SPORLARI VE BİREYSEL SPOR TERCİHLERİNE GÖRE LİDERLİK DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN ÖZ ALGILARININ İNCELENMESİ

ANALYSIS OF SELF-PERCEPTIONS OF STUDENTS OF THE FACULTY OF SPORT SCIENCES REGARDING LEADERSHIP BEHAVIORS ACCORDING TO TEAM SPORTS AND INDIVIDUAL SPORTS PREFERENCES

 
Author : Mevlüt GÖNEN  , Mehmet Ali CEYHAN  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 17
Page : 1092-1103
DOI Number: :
Cite : Mevlüt GÖNEN , Mehmet Ali CEYHAN, (2022). ANALYSIS OF SELF-PERCEPTIONS OF STUDENTS OF THE FACULTY OF SPORT SCIENCES REGARDING LEADERSHIP BEHAVIORS ACCORDING TO TEAM SPORTS AND INDIVIDUAL SPORTS PREFERENCES. International Journal of Eurasian Education and Culture, 17, p. 1092-1103. Doi: 10.35826/ijoecc.585.
    


Summary

This study examined the self-perception of students of the Faculty of Sport Sciences regarding leadership behaviors according to team sports and individual sports preferences. 476 students studying at different departments of the Faculty of Sports Sciences of Bayburt University participated. To measure the participants' self-perceptions about leadership behaviors, a questionnaire consisting of four dimensions developed by Özbek and Kızılyallı (2017), "Self-Perception Scale Related to Leadership Behaviors of Undergraduate Students," and a demographic form containing gender and department variables were applied. The t-test and ANOVA analysis of the scores obtained by the questionnaire were performed. According to the findings, based on gender, it was determined that the male participants in the self-confident leader sub-dimension of the scale were significantly higher than the female participants. In the principled leader sub-dimension, the mean scores of the female participants were significantly higher than the male participants in individual sports. In team sports, it was found that the average score of male participants in the self-confident and determined leader sub-dimensions was significantly higher than that of female participants. According to the departments in individual sports, a significant difference was found in the self-confident leader sub-dimension in the self-perception score averages of the participants regarding leadership behaviors. The average score of the participants studying in the recreation department is significantly higher than in other departments. The self-perception score averages of the participants who prefer team sports, on the other hand, showed a significant difference in the Participative Leader sub-dimension of the scale. It was found that the average scores of the participants who studied in the department of coaching education were significantly higher than the participants who studied in other departments. As a result of the study, it was determined that gender and department variables affected the self-perceptions of athletes who prefer team sports and individual sports regarding leadership behaviors.Keywords

Leadership behavior, team sports, individual sports, self-perception, sports, studentAbstract

Bu çalışmada Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin takım sporları ve bireysel spor tercihlerine göre liderlik davranışlarına ilişkin öz algıları incelenmiştir. Çalışmaya Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin farklı bölümlerinde öğrenim gören 476 öğrenci katılmıştır. Katılımcıların liderlik davranışlarına ilişkin öz algılarını ölçmek amacıyla Özbek ve Kızılyallı (2017) tarafından geliştirilen dört boyuttan oluşan “Lisans Öğrencilerinin Liderlik Davranışlarına İlişkin Öz Algı Ölçeği” ve cinsiyet ile öğrenim görülen bölüm değişkenlerinin yer aldığı demografik formdan oluşan anket uygulanmıştır. Anket ile elde edilen puanların t testi ve Anova analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, bireysel sporlarda cinsiyete göre, ölçeğin kendine güvenen lider alt boyutunda erkek katılımcıların kadın katılımcılardan, ilkeli lider alt boyutunda ise kadın katılımcıların puan ortalamalarının erkek katılımcılardan anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir. Takım sporlarında cinsiyete göre ise, kendine güvenen ve kararlı lider alt boyutlarında erkek katılımcıların puan ortalamalarının kadın katılımcılardan anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bireysel sporlarda bölüme göre katılımcıların liderlik davranışlarına ilişkin öz algı puan ortalamalarında kendine güvenen lider alt boyutunda anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Rekreasyon bölümünde öğrenim gören katılımcıların puan ortalamaları diğer bölümlerden anlamlı düzeyde yüksektir. Takım sporlarını tercih eden katılımcıların, liderlik davranışlarına ilişkin öz algı puan ortalamaları ise, ölçeğin, Katılımcı Lider alt boyutunda anlamlı düzeyde bir farklılık göstermiştir. Antrenörlük eğitimi bölümünde öğrenim gören katılımcıların puan ortalamalarının diğer bölümlerde öğrenim gören katılımcılardan anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın sonucunda cinsiyet ve öğrenim görülen bölüm değişkenlerinin takım sporları ve bireysel sporları tercih eden sporcuların liderlik davranışlarına ilişkin öz algılarına etkisi olduğu tespit edilmiştir.Keywords

Liderlik davranışları, takım sporları, bireysel sporlar, öz algı, spor, öğrenci