EXAMINATION OF THE EFFECT OF THE ONLINE PSYCHO-EDUCATION PROGRAM ON INCREASING EMOTIONAL AWARENESS THROUGH ART THERAPY OF MOTHERS WITH CHILDREN AGED 0-5

0-5 YAŞ ARASI ÇOCUKLARA SAHİP OLAN ANNELERİN SANAT TERAPİSİ ARACILIĞIYLA DUYGUSAL FARKINDALIKLARINI ARTTIRMADA ÇEVRİMİÇİ PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

EXAMINATION OF THE EFFECT OF THE ONLINE PSYCHO-EDUCATION PROGRAM ON INCREASING EMOTIONAL AWARENESS THROUGH ART THERAPY OF MOTHERS WITH CHILDREN AGED 0-5

 
Author : Zülal Erkan  , Berna AFŞİN, Binnaz KIRAN  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 17
Page : 793-827
DOI Number: :
Cite : Zülal Erkan , Berna AFŞİN, Binnaz KIRAN, (2022). EXAMINATION OF THE EFFECT OF THE ONLINE PSYCHO-EDUCATION PROGRAM ON INCREASING EMOTIONAL AWARENESS THROUGH ART THERAPY OF MOTHERS WITH CHILDREN AGED 0-5. International Journal of Eurasian Education and Culture, 17, p. 793-827. Doi: 10.35826/ijoecc.586.
    


Summary

The aim of this study is to evaluate the effect of an art therapy-based online emotional awareness psycho-education program on increasing the emotional awareness of mothers with children aged 0-5 years. The 10-session psycho-education program prepared by the researchers focuses on the acquisitions of recognizing one's own and others' feelings, taking responsibility for one's feelings, distinguishing between feelings and thoughts, caring for one's feelings in the decisions they make, understanding and caring about the feelings of others, and understanding their emotion-thought and behavior pattern. During the Covid-19 pandemic period, 22 mothers (11 experiments, 11 controls) who have children between the ages of 0-5, determined through an online announcement, participated in the program and formed the study group. The online psycho-education program using pre-test, post-test and follow-up tests is a semi-experimental study. The findings show that the emotional awareness scores of the participants in the experimental group increased significantly compared to the participants in the control group after the 10-session online psycho-education program. This result reveals that the online emotional awareness psycho-education program based on art therapy is effective in increasing the emotional awareness levels of mothers who have children aged 0-5.Keywords

Art therapy, psycho-education, emotional awarenessAbstract

Bu araştırmanın amacı sanat terapisi temelli web tabanlı duygusal farkındalık psiko-eğitim programının, 0-5 yaş arası çocuğa sahip olan annelerin duygusal farkındalıklarını arttırmadaki etkisini değerlendirmektir. Araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan 10 oturumluk psiko-eğitim programı kişinin kendisinin ve diğerlerinin duygularını tanıma, duygularının sorumluluğunu alma, duygu ve düşünce arasında ayrım yapma, aldığı kararlarda duygularını önemseme, diğerinin duygularını anlama ve önemseme, duygu-düşünce ve davranış örüntüsünü anlama kazanımlarına odaklanmaktadır. Covid-19 pandemi döneminde çevrimiçi duyuru aracılığıyla belirlenen 0-5 yaş aralığında çocuğa sahip olan 22 anne (11 deney, 11 kontrol) programa katılarak çalışma grubunu oluşturmuştur. Ön test, son test ve izleme testlerinin kullanıldığı çevrimiçi psiko-eğitim programı yarı-deneysel bir çalışmadır. Bulgular, 10 oturum süren çevrimiçi psiko-eğitim programının ardından deney grubundaki katılımcılarının duygusal farkındalık puanlarının kontrol grubundaki katılımcılara kıyasla anlamlı derecede arttığını göstermektedir. Bu sonuç, sanat terapisi temelli çevrimiçi duygusal farkındalık psiko-eğitim programının 0-5 yaş arası çocuğa sahip olan annelerin duygusal farkındalık düzeylerini arttırmada etkili olduğunu ortaya koymaktadır.Keywords

Sanat terapisi, psiko-eğitim, duygusal farkındalık