MUSIC TEACHER CANDIDATES’ FIELD-RELATED READING AND MUSIC LISTENING HABITS

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ALANA YÖNELİK OKUMA VE MÜZİK DİNLEME ALIŞKANLIKLARI

MUSIC TEACHER CANDIDATES’ FIELD-RELATED READING AND MUSIC LISTENING HABITS

 
Author : TANER TOPALOĞLU    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 1628-1666
DOI Number: :
Cite : TANER TOPALOĞLU , (2022). MUSIC TEACHER CANDIDATES’ FIELD-RELATED READING AND MUSIC LISTENING HABITS. International Journal of Eurasian Education and Culture, 18, p. 1628-1666. Doi: 10.35826/ijoecc.587.
    


Summary

This research aims to evaluate the music-related reading and music listening habits of the students studying in the Faculty of Education, Fine Arts Education, Music Education Department in terms of class and gender variables. The descriptive survey model was used in the study, and its sample group consisted of 70 volunteer students studying at Şanlıurfa Harran University, Faculty of Education, Department of Fine Arts Education, Department of Music Education in the 2021-2022 academic year. Questionnaire form was used as data collection tool. SPSS program was used to analyze the data, frequencies and percentages were calculated, and the data obtained were presented in tables. Along with the frequency and percentage calculations of the data obtained from the five-point Likert-type questions, their arithmetic means were calculated and tabulated. The results show that female students' out-of-field reading habits are higher than male students, and male students' field-related reading habits are higher than female students. Students mostly prefer “music textbooks” as a type of book. The weekly field-related reading time of the students does not differ in terms of gender, and it is limited to an average of 2 hours. The study shows that the students mostly get the books related to their field from the internet or by purchasing them, and it does not differ according to gender. In addition, students' reading habits are negatively affected due to the intensity of their course schedule, economic factors, and lack of motivation. The results show that the music listening habits of the students are generally high, and do not differ according to the gender variable. The students prefer Turkish Folk Music, pop music, and Turkish Classical Music genres. The female students mostly prefer pop music, and the male students prefer Turkish Folk Music.Keywords

Music Teacher Candidate, Reading Habit, Music Listening HabitAbstract

Araştırmada, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Anan Bilim Dalında okuyan öğrencilerin müzik alanına yönelik okuma ve müzik dinleme alışkanlıklarının sınıf ve cinsiyet değişkenleri açısından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yöntem olarak betimsel tarama modeli kullanılan araştırmanın örneklem grubunu 2021-2022 eğitim öğretim yılında Şanlıurfa Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören çalışmaya gönüllü 70 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Analiz sürecinde SPSS programından yararlanılmış ve elde edilen verilerin frekans, yüzde hesaplamaları yapılarak tablolar halinde sunulmuştur. Ayrıca beşli likert tipi sorulardan elde edilen verilerin frekans ve yüzde hesaplamaları ile birlikte aritmetik ortalama hesaplamaları da yapılarak tabloda gösterilmiştir. Yapılan araştırmada, kadın öğrencilerin alan dışı kitap okuma alışkanlıklarının erkeklere göre yüksek olduğu, erkek öğrencilerin ise alana yönelik kitap okuma alışkanlıklarının kadınlara göre yüksek olduğu tespit edilmiştir. Öğrenciler kitap türü olarak daha çok “müzik ders kitaplarını” tercih etmektedirler. Alana yönelik öğrencilerin haftalık okuma süreleri cinsiyet olarak farklılık göstermemekte ve bu süre ortalama 2 saat ile sınırlıdır. Öğrencilerin alanına yönelik kitapları çoğunlukla internet ortamından veya satın alarak temin ettikleri ve cinsiyete göre farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Ayrıca öğrenciler çoğunlukla ders yoğunluğundan dolayı, ekonomik etkenlerden ve motivasyon eksikliğinden dolayı okuma konusunda olumsuz etkilenmektedirler. Öğrencilerin müzik dinleme alışkanlığının ise genel olarak yüksek olduğu ve cinsiyet değişkenine göre farklılık göstermediği, öğrencilerin daha çok Türk Halk Müziği, pop müziği ve Türk Sanat Müziği türlerini tercih ettikleri, kadın öğrencilerin çoğunlukla pop müziği türünü, erkek öğrencilerin ise Türk Halk Müziği türünü tercih ettikleri sonuçlarına ulaşılmıştır.Keywords

Müzik Öğretmeni Adayı, Okuma Alışkanlığı, Müzik Dinleme Alışkanlığı.