EXAMINATION OF THE PREDICTIVE POWER OF THE AGGRESSIVENESS AND ANGER LEVELS OF FACULTY OF SPORTS SCIENCES STUDENTS ON THE LEVEL OF SPORTSMANSHIP BEHAVIOR

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK VE ÖFKE DÜZEYLERİNİN SPORTMENLİK DAVRANIŞ DÜZEYİNİ YORDAMA GÜCÜNÜN İNCELENMESİ

EXAMINATION OF THE PREDICTIVE POWER OF THE AGGRESSIVENESS AND ANGER LEVELS OF FACULTY OF SPORTS SCIENCES STUDENTS ON THE LEVEL OF SPORTSMANSHIP BEHAVIOR

 
Author : Keziban Yoka  , İ.Ümran Akdağcık, M.Behzat Turan, Osman Yoka  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 1395-1437
DOI Number: :
Cite : Keziban Yoka , İ.Ümran Akdağcık, M.Behzat Turan, Osman Yoka, (2022). EXAMINATION OF THE PREDICTIVE POWER OF THE AGGRESSIVENESS AND ANGER LEVELS OF FACULTY OF SPORTS SCIENCES STUDENTS ON THE LEVEL OF SPORTSMANSHIP BEHAVIOR . International Journal of Eurasian Education and Culture, 18, p. 1395-1437. Doi: 10.35826/ijoecc.594.
    


Summary

The present study aims to examine the predictive power of the aggressiveness and anger levels of Faculty of Sports Sciences students on the level of sportsmanship behavior. A total of 442 athletes studying at the Faculty of Sports Sciences participated in the study on a voluntary basis. The survey method was used as the data collection tool in the study. The Competitive Aggressiveness and Anger Scale developed by Maxwell & Moores (2007) and adapted into Turkish by Gürbüz et al. (2019) was applied to the participants as well as the Sportsmanship Behavior Scale developed by Gümüş et al. (2020) and the personal information form prepared by the researcher. The data obtained were analyzed using the SPSS package program. In addition to descriptive statistics, the Independent Samples t-test was applied in the comparison of the data between two variables while the one-way analysis of variance was performed in the comparison of three or more variables. The LSD test was applied for the detection of the difference in the comparisons made between three or more groups. Additionally, the Pearson Product-Moment Correlation test and the regression analysis were performed. As a result, it was observed that aggressiveness and anger predicted sportsmanship behavior and explained 12.7% of the total variance. In addition to this, a correlation was found between the sportsmanship behavior and aggressiveness and anger levels of sports sciences students training in different branches. In line with this finding, it can be stated that the aggressiveness and anger levels of athletes will decrease as their level of sportsmanship behavior increases. It was also determined that variables such as gender, place of residence and status of smoking were significant factors of the level of aggressiveness and anger. The sense of sportsmanship in sports is a phenomenon that affects the general from the particular. Sportsmanlike or unsportsmanlike behaviors exhibited during competitions are important enough to influence the behaviors of individuals in the society. Therefore, within the family, the smallest unit of the society, it is necessary to raise children with sports ethics starting from the core.Keywords

Anger, aggressiveness, sportsmanshipAbstract

Bu araştırmanın amacı; Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin saldırganlık ve öfke düzeylerinin sportmenlik davranış düzeylerini yordama gücünün incelenmesidir. Araştırmaya spor bilimleri fakültesinde öğrenim görmekte olan toplamda 422 gönüllü sporcu katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılara veri toplama aracı olarak Maxwell ve Moores, (2007) tarafından geliştirilen, türkçeye uyarlaması Gürbüz ve arkadaşları(2019) tarafından yapılan Sporda Saldırganlık ve Öfke Ölçeğinin yanı sıra Gümüş ve ark.,(2020) tarafından geliştirilen Sportmen Davranış Ölçeği ile araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu şeklinde üç bölümden oluşan anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programıyla analiz edilmiştir. Tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra; verilerin iki değişken arasında karşılaştırılmasında bağımsız gruplarda t testi uygulanırken; üç ve daha fazla değişkenin karşılaştırılmasında ise tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Üç ve daha fazla gruplarda yapılan karşılaştırmalarda ortaya çıkan farklılığın tespiti için Lsd testi uygulanmıştır. Ayrıca Pearson Momentler Correlation testi ve regresyon analizi uygulanmıştır. Sonuç olarak; öfke ve saldırganlığın, sportmenlik davranışını yordadığı ve toplam varyansın %12,7’sini açıkladığı görülmüştür. Bunun yanı sıra farklı branşlarda spor yapan spor bilimleri öğrencilerinin sportmenlik davranışı ile saldırganlık ve öfke düzeyleri arasında ilişki bulunmuştur. Bu bulgu doğrultusunda sporcuların sportmenlik davranışlarının artmasıyla saldırganlık ve öfke düzeylerinin azalacağını ifade edebiliriz. Aynı zamanda cinsiyet, yaşadığı yer, sigara kullanma durumunun sportmenlik davranışını etkilediği ve spor branşı ve sigara kullanma durumunun ise saldırganlık ve öfke düzeyinin önemli etkenleri olduğu tespit edilmiştir. Sporda sportmenlik anlayışı özelden geneli etkileyen bir olgudur. Müsabakalarda yapılan sportmence ya da sportmenlik dışı bir davranış toplumdaki bireylerin davranışını da etkileyebilecek kadar önemlidir. Bundan dolayı, toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde, çekirdekten başlayarak çocukları spor ahlakı ile yetiştirmeliyiz.Keywords

Öfke, saldırganlık, sportmenlik