A CONTENT ANALYSIS OF ARTICLES IN THE LISTENING SKILL AREA BETWEEN 2008 AND 2020

2008-2020 YILLARINDA DİNLEME BECERİSİ ALANINDA YAYIMLANMIŞ MAKALELERE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ

A CONTENT ANALYSIS OF ARTICLES IN THE LISTENING SKILL AREA BETWEEN 2008 AND 2020

 
Author : Muharrem Kürşad YANGİL    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 1809-1846
DOI Number: :
Cite : Muharrem Kürşad YANGİL , (2022). A CONTENT ANALYSIS OF ARTICLES IN THE LISTENING SKILL AREA BETWEEN 2008 AND 2020. International Journal of Eurasian Education and Culture, 18, p. 1809-1846. Doi: 10.35826/ijoecc.599.
    


Summary

This study aimed to evaluate articles written in the listening/monitoring skill area between 2008 and 2020. To this end, articles were reviewed using the keywords "listening, listening skill, and listening education" in the journals indexed in the ULAKBİM database. Ninety-one articles obtained as a result of the review were classified using the "Article Classification Form for the Listening Skill" according to their tags, methods, keywords, article types, samples, sample numbers, data analysis methods, data collection tools, and indexes. The "document scanning" model, one of the qualitative research techniques, was used to collect the study data. The data of the study in which content analysis was used were analyzed using frequency and percentage on SPSS 17.0 software. According to the study results, it was concluded that the most articles were published in 2019 (17.6%), most of the articles were written by one author (48.5%), the responsible authors of the articles mostly worked at Atatürk University (8.8%) and the MEB (8.8%), the qualitative research method (58.2%) was used, the theme "listening skill" (41%) came to the fore among the themes related to the keywords, original articles (65.9%) were written the most in terms of the article type, printed materials (34.1%) were used the most as the sample, 31-100 (19.8%) samples were preferred in terms of the sample number, descriptive analysis (23.1%) and content analysis (23.1%) came to the fore among data analysis methods, documents (33%) were mostly used among data collection tools, and the articles were mostly indexed by the TR Index (49.5%).Keywords

Listening skill, orientations, content analysisAbstract

Bu çalışmada, 2008-2020 yılları arasında dinleme/izleme beceri alanı ile ilgili yazılmış makalelerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Amaca yönelik olarak ULAKBİM veri tabanında indekslenen dergilerde “dinleme, dinleme becerisi ve dinleme eğitimi” anahtar kelimeleri kullanılarak makaleler taranmıştır. Tarama sonucunda ulaşılan 91 makale; künyelerine, yöntemlerine, anahtar kelimelerine, makale türlerine, örneklemlerine, örneklem sayılarına, veri analiz yöntemlerine, veri toplama araçlarına ve indekslerine göre “Dinleme Becerisine Yönelik Makale Sınıflama Formu” kullanılarak tasnif edilmiştir. Çalışmanın verilerinin toplanmasında nitel araştırma tekniklerinden “doküman taraması” modeli kullanılmıştır. İçerik analizinin kullanıldığı çalışmanın verileri SPSS 17.0 programında frekans ve yüzde kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre en çok makalenin 2019 yılında (%17,6) yayımlandığı; makalelerin ağırlıklı olarak (%48,5) tek yazarlı olduğu; makalelerin sorumlu yazarlarının görev yaptıkları kurumların başında Atatürk Üniversitesi (%8,8) ve MEB’in (%8,8) geldiği; nitel araştırma yönteminin (%58,2) kullanıldığı; anahtar kelimelere yönelik temalar bazında “dinleme becerisi” temasının (%41) öne çıktığı; makale türlerine göre en çok özgün makalelerin (%65,9) kaleme alındığı; örneklem olarak en çok basılı materyalin (%34,1) kullanıldığı; örneklem sayısı açısından 31-100 (%19,8) arası örneklemin tercih edildiği; veri analiz yöntemlerinde betimsel analiz (%23,1) ve içerik analizinin (%23,1) ön plana çıktığı; veri toplama araçlarında en çok dokümanın (%33) kullanıldığı; makalelerin en çok TR Dizin tarafından (%49,5) indekslendiği sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

Dinleme becerisi, eğilimler, içerik analizi