EVALUATING THE RELATIONSHIP BETWEEN ADULT’S CLIMATE CHANGE ANXIETY LEVELS AND ECOLOGICAL LIFE APPROACH FROM AN ENVIRONMENTAL EDUCATION PERSPECTIVE

ÇEVRE EĞİTİMİNİN ÖNEMİ KAPSAMINDA YETİŞKİNLERİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ ENDİŞE DÜZEYLERİNİN EKOLOJİK YAŞAM TUTUMLARIYLA İLİŞKİSİNE FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN BİR BAKIŞ

EVALUATING THE RELATIONSHIP BETWEEN ADULT’S CLIMATE CHANGE ANXIETY LEVELS AND ECOLOGICAL LIFE APPROACH FROM AN ENVIRONMENTAL EDUCATION PERSPECTIVE

 
Author : Sibel Işık Mercan  , Yeliz MERCAN, Eylül PEHLIVAN  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 1794-1808
DOI Number: :
Cite : Sibel Işık Mercan , Yeliz MERCAN, Eylül PEHLIVAN, (2022). EVALUATING THE RELATIONSHIP BETWEEN ADULT’S CLIMATE CHANGE ANXIETY LEVELS AND ECOLOGICAL LIFE APPROACH FROM AN ENVIRONMENTAL EDUCATION PERSPECTIVE. International Journal of Eurasian Education and Culture, 18, p. 1794-1808. Doi: 10.35826/ijoecc.602.
    


Summary

In the present study, the purpose was to determine the worry levels of adults about climate change and the determinants of ecological life attitudes and to investigate the association between anxiety levels about climate change and ecological life attitudes. This descriptive study was conducted between April and May 2022 as an e-questionnaire with 588 volunteering adults who were aged 18 and over living in Turkey. The data were collected with Personal Information Form, Ecological Life Attitude (ELA) Scale, and Climate Change Worry (CCW) Scale. The mean age of the participants was found to be 30.47±11.14 (Range: 18-74) and 52.0% were women. Climate change anxiety levels and feelings of helplessness about climate change were found to be higher among women and those living in rural areas. Ecological life attitude scores were determinant in the egocentrism dimension at age, occupation, and perceived income level; in the pesticide dimension, at gender, age, education level, and occupation level; in the consumption dimension, at age, occupation, perceived income level; in the biodiversity dimension, at gender, education, occupation and perceived income level. According to the multivariate linear regression analysis and some variables, it was determined that as the feeling of helplessness among the sub-dimensions of the CCW scale increased, the attitudes toward egocentrism decreased and the attitudes toward biological diversity increased, as the feeling of helplessness increased in the adjusted model according. It was found that as the anxiety levels of the sub-dimensions of the CCW scale increased, the scores of the attitudes towards the use and consumption of pesticides in ecological life, which were the sub-dimensions of the ELA scale, increased.Keywords

Education enviroment, climate change worry, climate change, ecological life attitude_Abstract

Bu araştırmada yetişkinlerin iklim değişikliğine yönelik endişe düzeyleri ile ekolojik yaşam tutumlarının belirleyicilerini saptamak ve iklim değişikliğine yönelik endişe düzeyleri ile ekolojik yaşam tutumlarının ilişkisini araştırmak amaçlanmıştır. Tanımlayıcı tipteki bu araştırma Nisan - Mayıs 2022 arasında e-anket olarak Türkiye’de yaşayan 18 yaş ve üzeri gönüllü 588 yetişkin ile yürütülmüştür. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Ekolojik Yaşam Tutumu (EYT) ve İklim Değişikliği Endişesi (İDE) ile toplanmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 30,47±11,14 (Range:18-74) ve %52,0’ı kadındır. Araştırmada iklim değişikliği kaygı düzeyleri ile iklim değişikliği konusundaki çaresizlik hissi kadınlarda ve kırsal alanlarda yaşayanlarda daha yüksektir. Ekolojik yaşam tutumu puanları Benmerkezcilik boyutunda yaş, meslek, algılanan gelir düzeyinde; Pestisit boyutunda cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve meslekte; Tüketim boyutunda yaş, meslek, algılanan gelir düzeyinde; Biyolojik çeşitlilik boyutunda cinsiyet, eğitim, meslek ve algılanan gelir düzeyinde belirleyici dir. Çok değişkenli lineer regresyon analizine göre bazı değişkenlere göre düzeltilmiş modelde İDE ölçeği alt boyutlarından çaresizlik hissi arttıkça EYT ölçeği alt boyutlarından benmerkezciliğe yönelik tutumların azaldığı ve biyolojik çeşitliliğe yönelik tutumların arttığı saptanmıştır. İDE ölçeği alt boyutlarından kaygı düzeyleri arttıkça EYT ölçeği alt boyutlarından ekolojik yaşamda pestisit kullanımına ve tüketimine yönelik tutum puanlarının arttığı belirlenmiştir.Keywords

Çevre eğitimi , iklim değişikliği endişesi, iklim değişikliği, ekolojik yaşam tutumu