MATHEMATICS ANXIETY BY GENDER: A META-ANALYSIS STUDY

CİNSİYETE GÖRE MATEMATİK KAYGISI: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI

MATHEMATICS ANXIETY BY GENDER: A META-ANALYSIS STUDY

 
Author : EMİNE GÖZEL    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 19
Page : 2460-2505
DOI Number: :
Cite : EMİNE GÖZEL , (2022). MATHEMATICS ANXIETY BY GENDER: A META-ANALYSIS STUDY. International Journal of Eurasian Education and Culture, 19, p. 2460-2505. Doi: 10.35826/ijoecc.603.
    


Summary

This study aims to examine mathematics anxiety by gender using the meta-analysis method. The data of the study was obtained from a total of 86 studies, including 49 articles, 37 postgraduate theses carried out in Turkey between 2003-2022 and searched in the ULAKBIILIM TR index, Google academic, Turkish education index, ASOS index, Higher Education Council Thesis Center, and Proquest Open Access databases with the keywords, which met the inclusion criteria. The "Comprehensive Meta-Analysis" software program was used to calculate the effect size obtained from the studies within the scope of meta-analysis. In the study, first of all, the Begg and Mazumdar rank correlation test and Egger Linear Regression Test findings were reviewed, then the Funnel Scatterplot was examined to understand whether there is publication bias. As a result of these analyzes, it is understood that there was no publication bias. Effect sizes were calculated by Hedges' g coefficient. As a result of the analysis, the effect sizes were calculated in the 95% confidence interval. Since the studies examined within the scope of the meta-analysis showed a heterogeneous feature [Q (sd= 94) = 124.342, p= 0.000], the effect sizes of the studies were calculated with the random effects model. According to the findings of the study, although the effect size of mathematics anxiety was insignificant in terms of gender (g=0.084), the result was in favor of females. According to this finding, it is revealed that females experienced relatively more mathematics anxiety than men. However, as a result of the moderator analysis, it was found that mathematics anxiety by gender did not differ significantly according to the sample group and publication year.Keywords

Gender, mathematics anxiety, meta-analysisAbstract

Bu çalışmanın amacı, meta-analiz yöntemini kullanarak matematik kaygısını cinsiyete göre incelemektir. Araştırmanın verileri; ULAKBİLİM TR dizin, Google akademik, Türk eğitim indeksi, ASOS indeks, Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi ve Proquest Açık Erişim veri tabanlarında anahtar kelimelerle tarama yapılarak dâhil edilme ölçütlerine uyan 2003-2022 yılları arasında Türkiye’de yürütülen 37 lisansüstü tez ve 49 makaleden oluşan toplam 86 çalışmadan elde edilmiştir. Meta-analiz kapsamında çalışmalardan elde edilen etki büyüklüğünün hesaplanmasında, “Comprehensive Meta-Analysis” yazılımı programından yararlanılmıştır. Çalışmada, yayın yanlılığının olup olmadığını anlamak için ilk olarak Begg ve Mazumdar sıra korelasyon testi ve Egger Doğrusal Regresyon Testi bulguları daha sonra Huni Saçılım Grafiği incelenmiştir. Bu analizler sonucu, yayın yanlılığının olmadığı anlaşılmıştır. Etki büyüklükleri Hedges' g katsayı kullanılarak hesaplanmıştır. Analiz sonucunda, etki büyüklükleri %95 güven aralığında hesaplanmıştır. Bunun yanında meta-analiz kapsamında incelenen çalışmalar heterojen bir özellik gösterdiğinden dolayı [Q (sd= 94) =124.342, p= 0.000] çalışmaların etki büyükleri rastgele etkiler modeline göre hesaplanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, matematik kaygısı cinsiyet açısından önemsiz bir düzeyde etki büyüklüğü (g=0.084) olsa da kadınlar lehine bir sonuç ortaya çıkmıştır. Bu bulguya göre, kadınların erkeklere göre nispeten daha fazla matematik kaygısı yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, yapılan moderatör analizlerinin sonucunda cinsiyet açısından matematik kaygısının örneklem grubuna ve yayın yılına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı belirlenmiştir.Keywords

Cinsiyet, matematik kaygısı, meta-analiz