ATTITUDE TOWARDS FOOTBALL AND MEANING OF LIFE: RESEARCH ON PROFESSIONAL AND AMATEUR FOOTBALL PLAYER

ATTITUDE TOWARDS FOOTBALL AND MEANING OF LIFE: RESEARCH ON PROFESSIONAL AND AMATEUR FOOTBALL PLAYER

 
Author : Mehmet Kara  , Nuriye Şeyma KARA, Arif ÖZSARI  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 1968-1983
DOI Number: :
Cite : Mehmet Kara , Nuriye Şeyma KARA, Arif ÖZSARI, (2022). ATTITUDE TOWARDS FOOTBALL AND MEANING OF LIFE: RESEARCH ON PROFESSIONAL AND AMATEUR FOOTBALL PLAYER . International Journal of Eurasian Education and Culture, 18, p. 1968-1983. Doi: 10.35826/ijoecc.607.
    


Summary

Football has a magical power that manages to gather millions of people under the same roof and in front of the same screen at the same time. This magical power has taken an important and meaningful place in the lives of many people. The aim of this research is to examine the relationship between the attitude towards football and the meaning of life. A total of 455 licensed football players, 341 amateur and 114 professional, participated in the study (Age M=21.05 ± SD= 6.67, N= 110 females, 345 males). Ethics committee approval was obtained for the research. The attitude scale towards football developed by Öncü and Güven (2011) and the meaning of life scale and personal information form developed by Demirdağ and Kalafat (2015) were used to collect the research data. In addition to descriptive statistics, correlation and regression analyzes are included in the relational model. Findings; It has been determined that individual effects, social interaction and performance dimensions, which are sub-dimensions of the scale of attitude towards football, are in positive relations with the meaning of life scale. As a result; It can be said that the attitude towards football has a significant positive contribution to the meaning of life; the meaning of life will be positively affected as individual effects and social interaction, which are sub-dimensions of attitude towards football, develop.Keywords

Keywords: Football players, attitude towards football, the meaning of life. Amateur players, Professional players.Abstract

Bu araştırma ile futbola ilişkin tutum ile yaşamın anlamı arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya (yaşları ortalaması 21,05 ± 6.67, N= 110 kadın, 345 erkek) 341 amatör, 114 profesyonel olmak üzere toplamda 455 lisanslı futbolcu katılım sağlamıştır. Araştırma için etik kurul onayı alınmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında futbola yönelik tutum ölçeği, yaşamın anlamı ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistiğin yanı sıra, ilişkisel model kapsamında korelâsyon ve regresyon analizlerine yer verilmiştir. Bulgular; futbola yönelik tutum ölçeğinin alt boyutlarından bireysel etkiler, toplumsal etkileşim ve performans boyutlarının yaşamın anlamı ölçeği ile pozitif ilişkiler içinde bulunduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak; futbola yönelik tutumun, yaşamın anlamı üzerinde anlamlı bir şekilde pozitif yönde katkısı olduğu; futbola yönelik tutumun alt boyutlarından bireysel etkiler ve toplumsal etkileşim geliştikçe, yaşamın anlamının pozitif yönde etkileneceği söylenebilir.Keywords

Futbolcular, futbola yönelik tutum, yaşamın anlamı.