BARRIERS AND NEEDS FOR SUCCESSFUL STEM IMPLEMENTATION IN PRIMARY SCHOOLS: A CASE STUDY WITH TURKISH PRIMARY SCHOOL TEACHERS

İLKOKULARDA STEM EĞİTİMİNİN UYGULANMASINDA ENGELLER VE İHTİYAÇLAR: SINIF ÖĞRETMENLERİYLE BİR DURUM ÇALIŞMASI

BARRIERS AND NEEDS FOR SUCCESSFUL STEM IMPLEMENTATION IN PRIMARY SCHOOLS: A CASE STUDY WITH TURKISH PRIMARY SCHOOL TEACHERS

 
Author : Hasan Uştu    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 2079-2106
DOI Number: :
Cite : Hasan Uştu , (2022). BARRIERS AND NEEDS FOR SUCCESSFUL STEM IMPLEMENTATION IN PRIMARY SCHOOLS: A CASE STUDY WITH TURKISH PRIMARY SCHOOL TEACHERS. International Journal of Eurasian Education and Culture, 18, p. 2079-2106. Doi: 10.35826/ijoecc.609.
    


Summary

This is a case study of the implementation of STEM (science, technology, engineering, and mathematics) education by teachers over the period of half a school term in Turkish primary schools. Given the growing interest in integrated STEM education in the world, it is necessary to identify the barriers and needs for successful STEM education at any level of the education systems of different countries. In this study, firstly, the barriers and needs for STEM implementations in the literature were revealed to handle the current situation in the world. Then, the teachers determined the Turkish case for the primary level and compared it with the existing literature. To this end, five primary school teachers planned and implemented integrated STEM activities in their own classrooms and asked them to express the barriers and needs that they experienced in the process. According to the teacher’s experiences, there are barriers gathered under six main themes having sub-categories as school culture, curriculum, time, student, teacher, and material. The needs for successful STEM implementation at this level are also gathered under four main themes having sub-categories as school culture, curriculum, professional development, and material support themes. According to the findings, the Turkish case supports and is consistent with other studies in the literature. So, it can be said that STEM cannot be fully integrated into existing education systems yet and these barriers and needs will continue to exist. The study sheds light that there is a long way to go in, especially for Turkish primary schools. Additionally, it puts forth that the teachers may experience many new barriers to successful STEM implementations if precautions are not taken. The study sheds light on the current situation in schools from the teachers’ viewpoint who are responsible for teaching at this level and serves as a springboard for further studies and concerned parties.Keywords

Elementary STEM education, implementation, teachers’ experiences, barriers, needs, case study.Abstract

Bu çalışma STEM eğitimin bir dönem boyunca öğretmenler tarafından ilkokullardaki sınıflarında uygulanmasını içeren bir durum çalışmasıdır. Dünyada STEM eğitimine artan ilgi göz önünde bulundurulduğunda farklı ülkelerin eğitim sistemlerinin herhangi bir seviyesinde başarılı STEM uygulamaları için öğretmenlerin önündeki engelleri ve ihtiyaçlarını belirlemek gerekmektedir. Bu çalışmada öncelikle dünyada STEM eğitiminin mevcut durumda STEM eğitiminin önündeki engeller ve ihtiyaçlar literatür taranarak ortaya konmuş ve daha sonra öğretmenlerin bir dönem boyuncaki uygulama deneyimleriyle karşılaştırılmıştır. Bu amaçla beş öğretmen kendi sınıfında STEM etkinliklerini planlayıp uygulamış ve süreçte yaşadıkları engelleri ve nelere gereksinim duyduklarını paylaşmışlardır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin tecrübe ettikleri bariyerlerin; okul kültürü, öğretim programı, zaman, öğrenci faktörü, öğretmen faktörü ve material olarak altı ve ihtiyaçlarının da yine; okul kültürü, öğretim programı, mesleki gelişim, materyal desteği adı altında beş ana tema altında toplandığı belirlenmiştir. Türkiye’deki öğretmenlerin deneyimleri literatürdeki çalışmaları desteklemekte ve bulgularıyla uyum göstermektedir. Ayrıca önlem alınmadığı takdirde öğretmenlerin başarılı bir STEM uygulaması için daha bir çok yeni engellerle karşılaşabileceğini ortaya koymaktadır. Araştırma STEM eğitiminin uygulamasından sorumlu öğretmenlerin bakış açısıyla Türk okullardaki mevcut duruma ortaya koyarak ve ilgili taraflarca yapılması gereken çalışmalara ışık tutmaktadır.Keywords

İlkokul STEM eğitimi, uygulama, öğretmen deneyimi, engeller, ihtiyaçlar, durum çalışması.