EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE DECISION-MAKING STYLES AND TIME MANAGEMENT SKILLS OF SCHOOL MANAGERS

OKUL YÖNETİCİLERİNİN KARAR VERME STİLLERİ İLE ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE DECISION-MAKING STYLES AND TIME MANAGEMENT SKILLS OF SCHOOL MANAGERS

 
Author : Nesip DEMİRBİLEK  , Ferhat HAN, Fulya ATİLA  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 19
Page : 2375-2388
DOI Number: :
Cite : Nesip DEMİRBİLEK , Ferhat HAN, Fulya ATİLA, (2022). EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE DECISION-MAKING STYLES AND TIME MANAGEMENT SKILLS OF SCHOOL MANAGERS. International Journal of Eurasian Education and Culture, 19, p. 2375-2388. Doi: 10.35826/ijoecc.619.
    


Summary

The aim of the study is to determine the relationship between school administrators' decision-making styles and time management skills. Relational survey model, one of the quantitative research methods, was used in the research. The universe of the research consists of school administrators working at various levels in public schools in the province of Bingöl in the 2021-2022 academic year. The sample of the study was determined by the disproportionate sampling method, which is one of the random sampling methods. 265 school administrators voluntarily participated in the study. As a result of the research, it was determined that the decision-making styles and time management skills of school administrators were at a moderate level. Considering the sub-dimensions of decision-making styles, school administrators use rational decision making, dependent decision making, intuitive decision making and spontaneous decision-making styles, respectively. School administrators exhibit low levels of avoidance behavior. In addition, different decision-making styles of school administrators significantly affect their time management skills. Decision-making styles explain 13.9% of the variance in time management skills.Keywords

Decision Making Styles, Time Management Skills, School Administrator, Rational Decision Making.Abstract

Araştırmanın amacı, okul yöneticilerinin karar verme stilleriyle zaman yönetimi becerileri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2021-2022 eğitim öğretim yılında Bingöl ili devlet okullarında farklı düzeylerde görev yapan okul yöneticileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi seçkisiz örnekleme yöntemlerinden oransız eleman örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmaya gönüllü olarak 265 okul yöneticisi katılmıştır. Araştırma sonucunda okul yöneticilerinin karar verme stilleri ve zaman yönetimi becerilerinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Karar verme stillerinin alt boyutları incelendiğinde okul yöneticileri çoktan aza doğru sırasıyla rasyonel karar verme, bağımlı karar verme, sezgisel karar verme, kendiliğinden-anlık karar verme stillerini kullanmaktadır. Okul yöneticileri göreceli olarak düşük düzeyde karar vermekten kaçınma davranışı göstermektedir. Ayrıca, okul yöneticilerinin farklı karar verme stilleri zaman yönetimi becerilerini anlamlı bir şekilde etkilemektedir. Karar verme stilleri zaman yönetimi becerilerine ilişkin varyansın %13,9’unu açıklamaktadır.Keywords

: Karar Verme Stilleri, Zaman Yönetimi Becerileri, Okul Yöneticisi, Rasyonel Karar Verme