INVESTIGATION OF METACOGNITIVE READING STRATEGIES USED BY STUDENTS OF TECHNICAL VOCATIONAL SCHOOLS OF HIGHER EDUCATION

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KULLANDIKLARI ÜSTBİLİŞSEL OKUMA STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF METACOGNITIVE READING STRATEGIES USED BY STUDENTS OF TECHNICAL VOCATIONAL SCHOOLS OF HIGHER EDUCATION

 
Author : Cansev OKUTKAN    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 19
Page : 2526-2553
DOI Number: :
Cite : Cansev OKUTKAN , (2022). INVESTIGATION OF METACOGNITIVE READING STRATEGIES USED BY STUDENTS OF TECHNICAL VOCATIONAL SCHOOLS OF HIGHER EDUCATION . International Journal of Eurasian Education and Culture, 19, p. 2526-2553. Doi: 10.35826/ijoecc.621.
    


Summary

The 21st century is an age when knowledge changes rapidly, and lifelong learning becomes an obligation. In this period, some of the essential skills that individuals need to acquire to adapt to the rapidly changing information flow are higher order reading skills. Higher order reading skills are skills that require conscious and critical reading and entail the use of metacognitive reading strategies. Students' use of metacognitive reading strategies in educational environments positively affects students' academic lives. Therefore, this study aimed to determine the level of metacognitive reading strategies use by students in technical vocational schools of higher education. In this regard, this study investigated the use of metacognitive reading strategies by the students through the relationship between reading strategies and gender, department, and self-efficacy beliefs. The research is in the general survey model, and data were collected from 269 randomly selected volunteering students who received distance education in a vocational college in the west of Turkey. The Metacognitive Reading Strategies Scale, the Academic Self-Efficacy Scale, and a personal information form were used as data collection tools. As a result of the study, it was concluded that the students used metacognitive reading strategies at a moderate level. While there was a significant difference in pragmatic reading strategies in favor of female students compared to males, there was no difference in the averages according to grade levels. When the departments were considered, a differentiation occurred between the Child Development and Private Security students, which was in favor of the Child Development Department. According to the results of the correlation analysis, it was observed that there was a moderately significant relationship between self-efficacy beliefs and reading strategies. Under the given circumstances presented the study, it was proposed that reading strategies should be the subject of further research in higher education.Keywords

vocational school students, metacognitive reading strategies, pragmatic reading strategies, analytical reading strategies, academic self-efficacy beliefAbstract

21. yüzyıl bilginin hızla değiştiği ve yaşam boyu öğrenmenin zorunluluk haline geldiği bir dönemdir. Bu dönemde bireylerin hızla değişen bilgi akışına uyum sağlayabilmeleri için kazanılması gereken önemli becerilerden biri üst düzey okuma becerileridir. Üst düzey okuma becerileri, bilinçli ve eleştirel okumayı gerektiren beceriler olup üst bilişsel okuma stratejilerini kullanmayı gerektirir. Eğitim ortamlarında üst bilişsel okuma stratejilerinin öğrenciler tarafından kullanılması, öğrencilerin akademik yaşantılarını olumlu etkilemektedir. Bu nedenle, bu araştırmada meslek yüksekokulu öğrencilerinim kullandıkları üst bilişsel okuma stratejilerini tespit etmek amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda bu çalışmada meslek yüksek okulu öğrencilerinin üst bilişsel okuma stratejilerini kullanma durumları, okuma stratejilerinin cinsiyet, bölüm ve öz yeterlik inançları ile ilişkisi araştırılmıştır. Araştırma genel tarama modelinde olup, batıda bir meslek yüksekokulunda uzaktan eğitim alan gönüllülük esasına göre rastgele seçilmiş 269 öğrenciden veriler toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak okuma stratejileri ölçeği, kişisel bilgi formu ve akademik özyeterlik ölçeği kullanılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin üstbilişsel okuma stratejilerini orta seviyede kullandıkları; sonucuna ulaşılmıştır. Kadın öğrenciler lehine, pragmatik okuma stratejilerinde erkek öğrencilere göre kullanma ortalamalarında anlamlı düzeyde farklılık bulunurken; sınıf seviyelerine göre ortalamalarda farklılık bulunmamıştır. Bölümlere göre farklılaşma Çocuk Gelişimi ile Özel Güvenlik öğrencileri arasında olurken, Çocuk gelişimi öğrencileri lehine bir farklılaşma tespit edilmiştir. Korelasyon analizi sonuçlarına göre özyeterlik inançları ile okuma stratejileri arasında orta düzeyde anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Okuma stratejilerinin yükseköğretimde daha fazla araştırmaya konu olması önerilerek çalışma sonlandırılmıştır.Keywords

Meslek Yüksekokulu Öğrencileri, Üstbilişsel Okuma Stratejileri, pragmatik okuma stratejileri, analitik okuma stratejileri, Akademik özyeterlik İnancı