FEEDBACK LITERACY SCALE: A STUDY OF VALIDATION AND RELIABILITY

GERİ BİLDİRİM OKURYAZARLIĞI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

FEEDBACK LITERACY SCALE: A STUDY OF VALIDATION AND RELIABILITY

 
Author : Hatice YILDIZ  , Ebru BOZPOLAT, Esin HAZAR  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 19
Page : 2214-2249
DOI Number: :
Cite : Hatice YILDIZ , Ebru BOZPOLAT, Esin HAZAR, (2022). FEEDBACK LITERACY SCALE: A STUDY OF VALIDATION AND RELIABILITY. International Journal of Eurasian Education and Culture, 19, p. 2214-2249. Doi: 10.35826/ijoecc.624.
    


Summary

The goal of this study is to develop a measurement tool with proven validity and reliability for determining undergraduates’ feedback literacy levels. The participants of this research consisted of 735 students enrolled in the Sivas Cumhuriyet University Faculty of Education during the 2021-2022 academic year. The pertinent literature was first searched in accordance with the research goal, after which an item pool was created, the items were subjected to expert review, validity and reliability studies were conducted, and finally the scale was given its final form. Data analysis procedures included exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, and reliability coefficient calculations. Following the exploratory factor analysis, a scale of 24 items and four factors was obtained. The scale's factors were referred to as "Appreciation", "Positive attitude", "Awareness towards effective feedback", and "Openness to use feedback". The scale's factor loadings ranged from .520 to .812, and the total variance explained was found to be 57.378% as a result of the exploratory factor analysis. The confirmatory factor analysis yielded the following results: X²= 866.53, sd= 246, p= .00, X²/sd= 3.52, RMSEA= .080, SRMR= .069, CFI= .97, NFI= .96, NNFI= .97, RFI= .95, IFI= .97. The calculated values corresponded to good fit in X² /sd ratio, RMSEA and SRMR whereas values in CFI, NFI, NNFI, RFI, and IFI indices indicated perfect fit. As a result, the four-factor structure of the "Feedback Literacy Scale", consisting of 24 items, was confirmed as a model. The Cronbach’s Alpha reliability coefficient was .94 for the entire scale, .88 for the "Appreciation" factor, .88 for the "Positive attitude" factor, .84 for the "Awareness towards effective feedback" factor, and .83 for the “Openness to use feedback”. The "Feedback Literacy Scale" is a valid and reliable scale that measure students' feedback literacy levels.Keywords

Feedback, literacy, undergraduate.Abstract

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin geri bildirim okuryazarlığı düzeylerini belirlemek için geçerliği ve güvenirliği kanıtlanmış bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubu, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 735 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma sürecinde; araştırma amacı doğrultusunda öncelikle ilgili alan yazın taranmış, daha sonra sırasıyla madde havuzu oluşturulmuş, maddeler uzman görüşüne sunulmuş, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış ve ölçeğe son şekli verilmiştir. Verilerin analizinde; açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi ve güvenirlik katsayısı hesaplamaları gerçekleştirilmiştir. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda, 24 madde ve dört faktörden oluşan bir ölçek elde edilmiştir. Ölçeğin faktörleri “Takdir etme” , “Olumlu tutum”, “Etkili geri bildirime karşı farkındalık” ve “Geri bildirimi kullanmaya açık olma” olmak üzere adlandırılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda, ölçeğin faktör yüklerinin .520 ile .812 arasında değiştiği ve açıklanan toplam varyansın % 57.378 olduğu tespit edilmiştir. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda; modelde değerlerin X²= 866.53, sd= 246, p= .00, X²/sd=3.52, RMSEA= .080, SRMR= .069, CFI= .97, NFI= .96, NNFI= .97, RFI= .95, IFI= .97 şeklinde olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda; X² /sd oranının, RMSEA ve SRMR değerlerinin iyi uyum; CFI, NFI, NNFI, RFI, IFI değerlerinin mükemmel uyum gösterdiği söylenebilir. Sonuç olarak, “Geri Bildirim Okuryazarlığı Ölçeği”nin 24 maddeden oluşan dört faktörlü yapısının bir model olarak doğrulandığı ifade edilebilir. Ölçeğin güvenirlik katsayıları incelendiğinde; Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı ölçeğin tümü için .94, “Takdir etme” faktörü için .88, “Olumlu tutum” faktörü için .88, “Etkili geri bildirime karşı farkındalık” faktörü için .84 ve “Geri bildirimi kullanmaya açık olma” faktörü için .83 olarak hesaplanmıştır. “Geri bildirim Okuryazarlığı Ölçeği”nin öğrencilerin geri bildirim okuryazarlığı düzeylerini ortaya koyan geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir.Keywords

Geri bildirim, okuryazarlık, üniversite öğrencisi.