LANGUAGE FEATURES OF TURKISH SPEAKING CHILDREN WITH AUTISM

TÜRKÇE KONUŞAN OTİZMLİ ÇOCUKLARIN DİL ÖZELLİKLERİ

LANGUAGE FEATURES OF TURKISH SPEAKING CHILDREN WITH AUTISM

 
Author : Ceyhun SERVİ    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 19
Page : 2133-2166
DOI Number: :
Cite : Ceyhun SERVİ , (2022). LANGUAGE FEATURES OF TURKISH SPEAKING CHILDREN WITH AUTISM. International Journal of Eurasian Education and Culture, 19, p. 2133-2166. Doi: 10.35826/ijoecc.628.
    


Summary

It is stated that the language performances of children with Autism Spectrum Disorder (ASD) has a heterogeneous structure. Studies examining the language performance of children with ASD reveal very different results. An important part of the studies consists of researches which involves children speaking languages of Indo-European linguistic family. Language characteristics of children with autism spectrum disorder who speak Turkish, which is an agglutinative language, may contribute to the development of a new perspective in the field, different from the Indo-European language family. The aim of this study is to compare Turkish-speaking children with ASD to their typically developing peers on receptive language, expressive language and total language scores. Thirty children (15 autism, 15 typical developmental) aged between 36 months and 73 months whose nonverbal intelligence and chronological ages were matched constitute the participants of the study. Turkish version of Early Language Development Test (Hresko et al.,1999) was used to evaluate receptive language, expressive language and total language performance. It was found that Turkish-speaking children with autism underperformed their typically developing peers in the control group in terms of expressive language, receptive language, and total language scores. As a result, although there was no difference between the groups in terms of non-verbal intelligence and chronological age, it was found that the language performances of children with autism were lower than their typically developing peers. Therefore, it can be said that as a result of their social interaction limitations and/or language difficulties, language performances of children with autism are behind their typically developing peers. There are studies in the literature suggesting that the expressive language performance of children with ASD is better than their receptive language performance. However, this study does not agree with these findings in the literature, and it is stated that both receptive and expressive language performances of children with ASD are behind the control group.Keywords

Turkish, Autism Spectrum Disorders, Language performanceAbstract

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan çocukların dil performanslarının heterojen bir yapıda olduğu ifade edilmektedir. OSB olan çocukların dil performanslarını inceleyen çalışmalar çok farklı sonuçlar ortaya koymaktadır. Çalışmaların önemli bir kısmını ise Hint – Avrupa Dil ailesinden dilleri konuşan çocukların katılımcı olduğu araştırmalardan oluşmaktadır. Sondan eklemeli bir dil olan Türkçe konuşan otizm spektrum bozukluğu olan çocukların dil özellikleri, Hint-Avrupa dil ailesinden farklı olarak alanda yeni bir bakış açısının gelişmesine katkı sağlayabilir. Bu çalışmanın amacı Türkçe konuşan OSB olan çocukların alıcı dil, ifade edici dil ve toplam dil puanı üzerinden tipik gelişim gösteren akranları ile karşılaştırmaktadır. Sözel olmayan zekâları ve takvim yaşları eşleştirilmiş 36 ay-73 aylar arasında 30 çocuk (15 otizm, 15 tipik gelişim) araştırmanın katılımcılarını oluşturmaktadır. Alıcı dil, ifade edici dil ve toplam dil performansı değerlendirmek için Türkçe Erken Dil Testi (TEDİL) kullanılmıştır. Türkçe konuşan otizmli çocukların kontrol grubundaki tipik gelişen akranlarına göre ifade edici dil, alıcı dil ve toplam dil puanı bakımından düşük performans gösterdiği bulunmuştur. Sonuç olarak gruplar arasında sözel olmayan zekâ, takvim yaşı bakımından fark olmamasına rağmen, otizmli çocukların dil performanslarının tipik gelişim gösteren akranlarından daha düşük olduğu bulunmuştur. Dolayısıyla sosyal etkileşimsel sınırlılıklarının bir sonucu olarak ve/veya diğer taraftan dile ilişkin güçlükleri nedeniyle otizmli çocukların dil performanslarının tipik gelişim gösteren akranlarından geri olduğu söylenebilir. Alanyazında OSB olan çocukların ifade edici dil performanslarının, alıcı dil performanslarından daha iyi olduğunu öne süren çalışmalar yer almaktadır. Ancak bu çalışma alanyazındaki bu bulgularla uyuşmamakta, OSB olan çocukların hem alıcı dil performanslarının hem de ifade edici dil performanslarının kontrol grubunun gerisinde olduğu ifade edilmektedir.Keywords

Türkçe, Otizm Spektrum Bozukluğu, dil performansı