FACTORS THAT REDUCE MOTIVATION TO LEARN HISTORY ACCORDING TO HIGH SCHOOL STUDENTS AND SOLUTION SUGGESTIONS

LİSE ÖĞRENCİLERİNE GÖRE TARİH ÖĞRENME MOTİVASYONUNU AZALTAN FAKTÖRLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

FACTORS THAT REDUCE MOTIVATION TO LEARN HISTORY ACCORDING TO HIGH SCHOOL STUDENTS AND SOLUTION SUGGESTIONS

 
Author : meliha köse    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 19
Page : 2296-2356
DOI Number: :
Cite : meliha köse , (2022). FACTORS THAT REDUCE MOTIVATION TO LEARN HISTORY ACCORDING TO HIGH SCHOOL STUDENTS AND SOLUTION SUGGESTIONS . International Journal of Eurasian Education and Culture, 19, p. 2296-2356. Doi: 10.35826/ijoecc.640.
    


Summary

The aim of this study is to reveal the factors that reduce the motivation to learn history according to high school students (15-18 age) and to suggest solutions. The research is a qualitative case study. The study was conducted with 349 high school students studying in Ankara in the 2021-2022 academic year. The data of the study were obtained through a questionnaire form consisting of open-ended survey questions and the data were analyzed by content analysis. According to the findings, students have significant motivation problems towards learning history. Factors such as the qualification of the history course, inactive teaching techniques, teachers' attitudes and behaviors, curriculum, students' interest and attitude towards history course, and classroom environment reduce students' motivation to learn history. In the face of these factors, students try to make the course enjoyable, increase their personal interest and benefit from different teaching materials. According to the students, in order to increase the motivation to learn history, there is a need for active, entertaining lessons supported by different materials. Students' suggestions for increasing motivation to learn have long been discussed within the framework of the problems of history teaching. Despite the new approaches to history teaching, changing curriculum and textbooks, students still have motivation problem to learn history, which makes it necessary to re-evaluate history teaching in terms of practice.Keywords

Motivation, Learning Motivation, History Teaching, High School StudentAbstract

Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerine (15-18 yaş) göre tarih öğrenme motivasyonunu azaltan faktörleri ve çözüm önerilerini ortaya koymaktır. Araştırma nitel kapsamda gerçekleştirilen bir durum çalışmasıdır. Çalışma  2021-2022 eğitim öğretim yılında Ankara ilinde öğrenim gören 349 lise öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri açık uçlu anket sorulardan oluşan anket formu ile elde edilmiştir ve veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırmada sunulan bulgulara göre, tarih öğrenmeye karşı öğrencilerin önemli ölçüde motivasyon sorunu bulunmaktadır. Tarih dersinin niteliği, aktif olmayan öğretim teknikleri, öğretmenlerin tutum ve davranışları, öğretim programı, öğrencinin tarih dersine karşı ilgi ve tutumu, sınıf ortamı gibi faktörler öğrencinin tarih öğrenme motivasyonunu düşürmektedir. Bu faktörler karşısında, öğrenciler dersi kendince eğlenceli hale getirmeye, kişisel ilgisini yükseltmeye ve farklı öğretim materyallerinden yararlanmaya çalışmaktadır. Öğrencilere göre tarih öğrenme motivasyonunun artırılması için aktif, eğlenceli ve farklı materyallerle desteklenen ders işlenişine ihtiyaç vardır. Öğrencilerin öğrenme motivasyonunu artırmak için ifade ettikleri öneriler çok uzun süredir tarih öğretiminin sorunları çerçevesinde tartışılmaktadır. Tarih öğretimine getirilen yeni yaklaşımlara, değişen öğretim programlarına ve ders kitaplarına rağmen öğrencilerin tarih öğrenmeye karşı hâlâ motivasyon sorunu yaşamaları, uygulama boyutunda tarih öğretiminin yeniden değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır.Keywords

Motivasyon, Öğrenme Motivasyonu, Tarih Öğretimi, Lise Öğrencisi