INVESTIGATION OF THE CONFIDENCE AND LIFE SATISFACTION LEVELS OF THE ATHLETES IN THE UNIVERSITY WRESTLING TEAMS

ÜNİVERSİTELERİN GÜREŞ TAKIMLARINDA YER ALAN SPORCULARIN ÖZGÜVEN DÜZEYLERİNİN, YAŞAM DOYUMU DÜZEYLERİNE ETKİSİ

INVESTIGATION OF THE CONFIDENCE AND LIFE SATISFACTION LEVELS OF THE ATHLETES IN THE UNIVERSITY WRESTLING TEAMS

 
Author : ABDİL ARI    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 20
Page : 1-15
DOI Number: :
Cite : ABDİL ARI , (2023). INVESTIGATION OF THE CONFIDENCE AND LIFE SATISFACTION LEVELS OF THE ATHLETES IN THE UNIVERSITY WRESTLING TEAMS. International Journal of Eurasian Education and Culture, 20, p. 1-15. Doi: 10.35826/ijoecc.646.
    


Summary

Self-confidence in sports can create life satisfaction, primarily based on the ability of the athlete to believe that he can win and be successful in his efforts. Self-confidence and Life Satisfaction have become very important for individuals engaged in wrestling, as they are the main key to success in sports and games. The aim of this study was to review the self-confidence and life satisfaction levels of wrestling athletes competing in university teams according to various variables, which determine the direction of self-confidence and life satisfaction. While the population of the research was raising 512 wrestler athletes with student-athlete careers, the exercise consists of 183 (Famale:21; Male:162) university employees who were selected by the easy exercise method and compete in the 2022 Turkish Universities wrestling competitions and continue on a voluntary basis. As a data collection tool in the research; The personal information form developed by the researcher and the "Self-confidence" and "Life Satisfaction" scales found in the literature were used. SPSS 22 package program was used in the analysis of the data and non-parametric tests were applied. Mann Whitney U was used for pairwise comparisons, Kuruskal Wallis was used for more than two comparisons, and Spearman Correlation analysis was used to reveal the relationship. As a result of the research, no significant difference was found in the levels of Self-Confidence Scale and its sub-dimensions, namely, internal self-confidence, external self-confidence and Satisfaction with Life, according to gender, age, class and department. In addition, when the relationship between self-confidence (internal self-confidence, external self-confidence) and life satisfaction levels were examined, no significant difference was found. It is thought that this situation was due to the homogeneous demographic distribution and the nature of combat sports.Keywords

Life satisfaction, self-confidence, wrestler.Abstract

Bu çalışmanın amacı, 2022 yılı Türkiye Üniversiteler Güreş takımlarında yer alan öğrencilerin özgüven ve yaşam doyumu düzeylerini belirlemek, böylece aralarında bir etki olup olmadığını değerlendirmektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Akın tarafından geliştirilen “Öz Güven Ölçeği” ve Pavot ve Diener tarafından geliştirilen ve Yetim tarafından Türk kültürüne uyarlanan “Yaşam Doyumu Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen ve gönüllü olarak katılan 183 (Bayan:21; Erkek:162) üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Verilerin analizinde SPSS 22 paket programı kullanılmış ve parametrik testler ile test edilmiştir. Araştırma sonucunda cinsiyet, yaş, sınıf, bölüme göre Öz Güven Ölçeği ve alt boyutları içsel öz güven, dışsal öz güven ve Yaşam Doyumu düzeylerinde anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Aynı zamanda Öz Güven (içsel özgüven, dışsal özgüven) ve yaşam doyumu düzeyleri arasındaki etkiye bakıldığında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Sporda özgüven, öncelikle sporcunun kazanabileceğine, çabalarında başarılı olabileceğine inanma yeteneğine dayanır. Özgüven ve Yaşam Doyumu, spor ve oyunlarda başarının temel anahtarı için psikolojik değişken niteliğini taşımasından dolayı (Kumar 2015) Güreş sporu yapan bireylerin temelde aynı düşünce ve yaşayış tarzlarını benimsemeleri herhangi bir farklılığa sebep olmadığı düşünülmektedir. Araştırmacılar, genel olarak spor psikolojisi alanında çalışan araştırmacıların ilgisini çeken, önemli konulardan olan özgüven düzeyleri ve yaşam doyumu konularının güreş branşı açısından incelenmiş olmasıdır. Ülkemizde, özgüven ve yaşam doyumu ilgili olarak yapılan çalışmalar sınırlı sayıda spor branşı açısından ele alınmıştır. Bu eksiklik ile oluşturulan yapı arasındaki etkiyi inceleyerek literatüre farklı bir bakış açısı sunulmuştur.Keywords

Yaşam doyumu, özgüven, güreşçi.