THE EFFECTS OF LEADERSHIP IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS MANAGEMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE

THE EFFECTS OF LEADERSHIP IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS MANAGEMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE

 
Author : Fuat Uzun    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 20
Page : 693-724
DOI Number: :
Cite : Fuat Uzun , (2023). THE EFFECTS OF LEADERSHIP IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS MANAGEMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE. International Journal of Eurasian Education and Culture, 20, p. 693-724. Doi: 10.35826/ijoecc.652.
    


Summary

With the developments in the information age in the education sector, there are great changes in management understanding and managerial attitudes. In this period, when competition in education is widespread, education leaders have a great contribution in helping educational institutions reach their goals. Performance and motivation of employees play an important role in achieving these goals. There is a great need for educational leaders who give importance to the performance of the employees in educational institutions and adopt a management approach that will increase their performance. The aim of this research is to show the effect of the leadership characteristics of the managers in educational institutions on the performance of the employees. In the research, education, leadership, management concepts, performance and motivation concepts are also examined. As a result of the research, it was seen that the leadership characteristics of the education administrators are effective on the performance of the employees. In the light of the findings, it is recommended that the administrators of educational institutions take leadership training. The attitudes and behaviors of educational administrators and the vision they put forward as a leader, and their attitudes towards management with employees affect performance.Keywords

Education Management, School Management, Leadership, Educational Institutions, Leadership Styles.Abstract

Eğitim sektöründe bilgi çağında yaşanan gelişmelerle birlikte yönetim anlayışında ve yönetsel tutumlarda büyük değişimler yaşanmaktadır. Eğitimde rekabetin yaygınlaştığı bu dönemde, eğitim kurumlarının hedeflerine ulaşmasında eğitim liderlerinin katkısı büyüktür. Bu hedeflere ulaşmada çalışanların performansı ve motivasyonu önemli rol oynamaktadır. Eğitim kurumlarında çalışanların performansına önem veren ve performanslarını artıracak bir yönetim anlayışını benimseyen eğitim liderlerine büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araştırmanın amacı, eğitim kurumlarında yöneticilerin liderlik özelliklerinin çalışanların performansları üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Araştırmada eğitim, liderlik, yönetim kavramları, performans ve motivasyon kavramları da incelenmektedir. Araştırma sonucunda eğitim yöneticilerinin liderlik özelliklerinin çalışanların performansı üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgular ışığında eğitim kurumları yöneticilerinin liderlik eğitimi almaları önerilmektedir. Eğitim yöneticilerinin tutum ve davranışları ile bir lider olarak ortaya koydukları vizyon ve çalışanlarla birlikte yönetime yönelik tutumları performansı etkilemektedir.Keywords

Eğitim Yönetimi, Okul Yönetimi, Liderlik, Eğitim Kurumları, Liderlik Stilleri.