SCHOOL PRINCIPALS' EMPOWERING LEADERSHIP BEHAVIORS THE EFFECT OF TEACHERS ON THEIR PROFESSIONAL DEVELOPMENT SELF-EFFICACY

OKUL MÜDÜRLERİNİN GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÖZ YETERLİKLERİNE ETKİSİ

SCHOOL PRINCIPALS' EMPOWERING LEADERSHIP BEHAVIORS THE EFFECT OF TEACHERS ON THEIR PROFESSIONAL DEVELOPMENT SELF-EFFICACY

 
Author : Burcu AKKAYA    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 20
Page : 16-58
DOI Number: :
Cite : Burcu AKKAYA , (2023). SCHOOL PRINCIPALS' EMPOWERING LEADERSHIP BEHAVIORS THE EFFECT OF TEACHERS ON THEIR PROFESSIONAL DEVELOPMENT SELF-EFFICACY . International Journal of Eurasian Education and Culture, 20, p. 16-58. Doi: 10.35826/ijoecc.659.
    


Summary

This study was conducted to examine the effect of empowering leadership behaviors of school principals working in public primary schools on teachers' professional development self-efficacy. The answers to the research questions were sought with the "quantitative research" approach predicted by the positivist paradigm. In addition, the research was designed with the causal comparison model, which is one of the descriptive survey models. The data of the study were collected using the "Empowering Leadership Scale" adapted to Turkish by Konan and Çelik (2018) and the "Teachers' Professional Development Self Efficacy Scale" developed by Yenen and Kılınç (2021). The sample of the study consisted of 317 teachers who were included in the study according to the snowball sampling technique. SPSS 21.0 statistical package program was used to analyze the research data. In the analysis of the data, while the differences were analyzed in pairwise comparisons, t-test was used for independent samples, and one-way analysis of variance was used for the differences in more than two comparisons. Analyses of the prediction of teachers' professional development self-efficacy by school principals' empowering leadership behaviors were performed with multiple linear regression analysis. According to the results of the research, the behaviors in the accountability sub-dimension of the empowering leadership behaviors of school principals affect the personal development self-efficacy levels of teachers. It is obvious that the behaviors of school principals in this dimension will contribute directly to teachers and indirectly to the school. Therefore, it is important for schools to encourage such behaviors. In addition, in this study, it was found that the supporting sub-dimension of empowering leadership behaviors significantly predicted both the whole and each sub-dimension of professional development self-efficacy perception. For this reason, it is important for school principals to exhibit behaviors that are especially in the supporting dimension to increase teachers' perceptions of self-efficacy. In this study, it was determined that the behaviors of school principals in the delegation of delegation of authority dimension did not affect teachers' self-efficacy perceptions. This result is the opposite of what is expected. For this reason, retesting with larger-scale researches will contribute to the literature.Keywords

Empowerment, leadership, empowering leadership, professional self efficacy, multiple linear regressionAbstract

Bu araştırma kamu ilkokullarında görev yapan okul müdürlerinin güçlendirici liderlik davranışlarının öğretmenlerin mesleki gelişim öz yeterliklerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma sorularına pozitivist paradigmanın öngördüğü “nicel araştırma” yaklaşımıyla cevap aranmıştır. Bunun yanında araştırma, tarama modellerinden nedensel karşılaştırma modeli ile desenlenmiştir. Araştırmanın verileri Konan ve Çelik (2018) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan “Güçlendirici Liderlik Ölçeği” ile Yenen ve Kılınç (2021) tarafından geliştirilen “Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Öz Yeterlikleri Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini kartopu örnekleme tekniğine göre çalışmaya dâhil olan 317 öğretmen oluşturmuştur. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde SPSS 21.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde ikili karşılaştırmalarda farklar analiz edilirken bağımsız örneklemler için t-testi, ikiden çok olan karşılaştırmalarda farklar tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Öğretmenlerin mesleki gelişim öz yeterliklerinin okul müdürlerinin güçlendirici liderlik davranışları tarafından yordanmasına ilişkin analizler ise çoklu doğrusal regresyon analizi ile yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre okul müdürlerinin güçlendirici liderlik davranışlarının sorumluluk alt boyutundaki davranışlar öğretmenlerin kişisel gelişim öz yeterlik düzeylerine etki etmektedir. Okul müdürlerin bu boyuttaki davranışlarının doğrudan öğretmenlere ve dolaylı olarak da okula katkı sağlayacağı aşikârdır. Bu nedenle de bu türden davranışların teşvik edilmesi okullar için önem arz etmektedir. Ayrıca bu araştırmada güçlendirici liderlik davranışlarının destekleme alt boyutunun; mesleki gelişim öz yeterlik algısınının hem bütününü hem de her bir alt boyutunu anlamlı şekilde yordadığı saptanmıştır. Bu nedenle okul müdürlerinin özellikle destekleme boyutunda yer alan davranışları sergilemeleri öğretmenlerin öz yeterlik algılarını arttırmada önemlidir. Bu araştırmada okul müdürlerinin yetki verme boyutundaki davranışlarının öğretmenlerin öz yeterlik algılarına etki etmediği tespit edilmiştir. Bu sonuç beklenilenin aksi bir sonuçtur. Bu nedenle daha büyük ölçekli araştırmalarla yeniden sınanması alana katkı sağlayacaktır.Keywords

Güçlendirme, liderlik, güçlendirici liderlik, mesleki öz yeterlik, çoklu doğrusal regresyon