INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN STADIUM SECURITY STAFF'S SAFETY AWARENESS, SAFE BEHAVIOR AND WORK MOTIVATIONS

STADYUM GÜVENLİK PERSONELLERİNİN, İŞ GÜVENLİĞİ FARKINDALIĞI, GÜVENLİ DAVRANIŞLARI VE İŞ MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN STADIUM SECURITY STAFF'S SAFETY AWARENESS, SAFE BEHAVIOR AND WORK MOTIVATIONS

 
Author : Özlem EKİZOĞLU    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 20
Page : 416-443
DOI Number: :
Cite : Özlem EKİZOĞLU , (2023). INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN STADIUM SECURITY STAFF'S SAFETY AWARENESS, SAFE BEHAVIOR AND WORK MOTIVATIONS. International Journal of Eurasian Education and Culture, 20, p. 416-443. Doi: 10.35826/ijoecc.667.
    


Summary

Stadiums are competition areas that host thousands of spectators. State and private security personnel are assigned to take precautions against all kinds of dangers that may occur in and around the stadium. The fact that the assigned security personnel do not fulfill the job description or behave illegally during the match means that thousands of people risk their lives and property. The aim of this study; to examine the relationship between the occupational safety awareness, safe behaviors and work motivations of the security personnel working in the stadiums. Data, in the year 2022; it was collected face to face by 4 pollsters in 12 different competitions held at NEF, Şükrü Saraçoğlu, Ülker Fenerbahçe and Vodafone Park stadiums. Our sample group consists of 215 stadium security personnel who voluntarily participated in the research. Relational screening method was used in the research. A total of 3 scales were used as data collection tools. The first scale is the single factor “Occupational Safety Awareness” scale. The second scale is the “Safe Behavior” scale. It consists of two sub-dimensions, security compliance and security participation. The third scale is the "Multidimensional Job Motivation" scale. It consists of a total of 6 sub-factors, namely, non-motivation, external regulation-social, external regulation-material, personal regulation, intrinsic motivation and introjected regulation. Since the data do not show a normal distribution; Non-parametric inverses such as Kruskal Wallis test, Mann Whitney U test and Spearman's Correlason were used. Conclusion: As the safe behavior scores of the stadium security personnel increase, the occupational safety awareness also increases. However, it is seen that the safe behavior scores of the participants decrease as work motivation and working time increase. In addition, it has been determined that occupational safety awareness reduces work motivation.Keywords

Occupational safety awareness, safe behavior, security personnel, stadium, work motivation.Abstract

Stadyumlar, binlerce seyirciye ev sahipliği yapan müsabaka alanlarıdır. Stadyumun içinde ve çevresinde yaşanabilecek her türlü tehlikelere karşı önlem amaçlı devlet ve özel güvenlik personelleri görevlendirilir. Görevlendirilen güvenlik personellerinin, müsabaka boyunca görev tanımını yerine getirmeme veya kural dışı tutum ve davranışlarında bulunması binlerce kişinin can ve mal güvenliğini riske atması demektir. Bu çalışmanın amacı; stadyumlarda görev alan güvenlik personellerinin, iş güvenliği farkındalıkları, güvenli davranışları ve iş motivasyonlarının birbiriyle ilişkisini incelemektir. Veriler, 2022 yılı içinde; NEF, Şükrü Saraçoğlu, Ülker Fenerbahçe ve Vodafone Park stadyumlarında gerçekleşen 12 farklı müsabakada, 4 anketçi tarafından yüz yüze, anket yöntemiyle toplanmıştır. Araştırmaya gönüllü katılan 215 stadyum güvenlik personeli, örneklem grubumuzu oluşturmaktadır. Araştırmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak toplam 3 ölçek kullanılmıştır. İlk ölçek, tek faktörlü “İş Güvenliği Farkındalığı” ölçeğidir. İkinci ölçek, “Güvenli Davranış” ölçeğidir. Güvenlik uyumu ve güvenlik katılım olmak üzere iki alt boyuttan oluşmaktadır. Üçüncü ölçek ise “Çok Boyutlu İş Motivasyonu” ölçeğidir. Motive olmama, dışsal düzenleme- sosyal, dışsal düzenleme- maddesel, kişisel düzenleme, içsel motivasyon ve içe yansıtılan düzenleme şeklinde toplam 6 alt faktörden oluşmaktadır. Veriler Analizler için SPSS 21 versiyonu kullanılmıştır. Veriler, normal dağılım göstermediğinden; Kruskal Wallis testi, Mann Whitney U testi ve Spearman’s Korelason gibi non-parametrik tersler kullanılmıştır. Sonuç: Stadyum güvenlik personellerinin, güvenli davranış puanları arttıkça iş güvenliği farkındalığı da artmaktadır. Ancak iş motivasyonu ve çalışma süresi arttıkça katılımcıların güvenli davranış puanlarının azaldığı görülmektedir. Ayrıca iş güvenliği farkındalığının iş motivasyonunu azalttığı tespit edilmiştir.Keywords

Güvenli davranış, güvenlik personelleri, iş güvenliği farkındalığı, iş motivasyonu, stadyum.