INVESTIGATION OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS' SELF-ASSESSMENTS IN THE CONTEXT OF THEIR ATTITUDES TO GROUP WORK

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GRUP ÇALIŞMALARINA YÖNELİK ÖZ DEĞERLENDİRMELERİNİN TUTUMLARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS' SELF-ASSESSMENTS IN THE CONTEXT OF THEIR ATTITUDES TO GROUP WORK

 
Author : FATMA NUR BÜYÜKBAYRAKTAR    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 20
Page : 156-185
DOI Number: :
Cite : FATMA NUR BÜYÜKBAYRAKTAR , (2023). INVESTIGATION OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS' SELF-ASSESSMENTS IN THE CONTEXT OF THEIR ATTITUDES TO GROUP WORK . International Journal of Eurasian Education and Culture, 20, p. 156-185. Doi: 10.35826/ijoecc.669.
    


Summary

The purpose of this study is to examine the relationship between the attitudes of pre-service science teachers regarding group work and their group work experiences. In addition, the purpose is to investigate the findings of group self-assessment and individual self-assessment for pre-service teachers who participate in group work. In this study, pre-service science teachers participated in group work comparable to the Lesson Study application. Group work consists of making lesson plans and lectures. Before the application process began, teaching candidates' views toward group work were examined. At the conclusion of the practice, a self-assessment of group work was conducted. In this study, a mixed methodology was employed. The quantitative and qualitative research results were individually examined and then jointly interpreted. According to the findings of the study, pre-service science teachers' attitudes toward group work were positive prior to the application. It is considered that this initial positive attitude considerably affects group work. Prior to group work, it was uncertain if pre-service teachers preferred group versus individual work. After the completion of the group activity, it was determined that all participants were pleased with the work process. At the conclusion of the application, the majority of participants reported that they appreciated the significance of teamwork and cooperation. It has been discovered that, in group work, group members take into account one another's thoughts and suggestions and work in harmony. It is believed that the participants' favorable attitude toward the group members' understanding and assistance led to this outcome. It is thought that effective in the perspectives of all groups about planning and task distribution that the group work was well planned. It was established that nearly all of the participants desired to take part in a similar group study again. It has become apparent that pre-service teachers believe the group work adds to cooperation and professional experience. In this context, it is felt that using group work akin to Lesson Study to train teacher candidates is advantageous.Keywords

Group work, Lesson Study, science teacher candidates, self-assesment, attitudeAbstract

Bu çalışmanın amacı fen bilimleri öğretmen adaylarının grup çalışmasına yönelik tutumlarının grup çalışması deneyimlerine etkisini araştırmaktır. Bununla birlikte öğretmen adaylarının katıldıkları grup çalışmalarına yönelik grup öz değerlendirme ve bireysel öz değerlendirme sonuçlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada fen bilimleri öğretmen adaylarıyla Ders Çalışması uygulamasına benzer bir grup çalışması gerçekleştirilmiştir. Grup çalışmalarının içeriği ders planı hazırlama ve ders işlemedir. Uygulama başlamadan önce öğretmen adaylarının grup çalışmasına yönelik tutumları belirlenmiştir. Uygulama sonunda grup çalışmalarına yönelik öz değerlendirme yapılmıştır. Bu araştırmada karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın nicel ve nitel verileri ayrı olarak analiz edildikten sonra birlikte yorumlanmıştır. Araştırma sonuçları uygulama başlamadan önce fen bilimleri öğretmen adaylarının grup çalışmasına yönelik tutumlarının olumlu olduğunu göstermiştir. Başlangıçtaki bu olumlu tutumun grup çalışmasını büyük ölçüde etkilediğine inanılmaktadır. Grup çalışmaları öncesinde öğretmen adaylarının grupla çalışmayı tek başına çalışmaya tercih etme konusunda kararsızlık tespit edilmiştir. Ancak grup çalışmaları bittikten sonra tüm katılımcıların çalışma sürecinden memnun olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların çoğu uygulama sonunda grup çalışmasının ve iş birliğinin önemini fark ettiklerini belirtmişlerdir. Grup çalışmalarında grup üyelerinin, birbirinin görüş ve önerilerini dikkate aldıkları ve uyumlu çalıştıkları tespit edilmiştir. Bu sonucun ortaya çıkmasında katılımcıların grup üyelerini anlama ve yardımlaşma konusunda olumlu tutuma sahip olmalarının etkisi olduğu düşünülmektedir. Grup etkinliğinin iyi planlanmış olmasının, tüm grupların planlama ve görev dağılımına ilişkin algılarında etkili olduğu düşünülmektedir. Katılımcıların neredeyse hepsinin böyle bir grup çalışmasına bir daha katılmayı istedikleri tespit edilmiştir. Öğretmen adayları grup çalışmasının iş birliği ve mesleki tecrübe gibi konularda katkı sağladığını düşündükleri ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda öğretmen adayları eğitiminde Ders Çalışmasına benzer grup çalışmaları kullanılmasının faydalı olduğuna inanılmaktadır.Keywords

Grup çalışması, Ders Çalışması, fen bilimleri öğretmen adayı, öz değerlendirme, tutum