THE LEVELS OF ANXIETY TOWARDS TEACHING PROFESSION OF UNDERGRADUATE STUDENTS WHO GET OCCUPATIONAL MUSIC EDUCATION

MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ALAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK KAYGI DÜZEYLERİ

THE LEVELS OF ANXIETY TOWARDS TEACHING PROFESSION OF UNDERGRADUATE STUDENTS WHO GET OCCUPATIONAL MUSIC EDUCATION

 
Author : Betül KARAGÖZ DURSUN  , Yusuf FİDAN  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 20
Page : 665-692
DOI Number: :
Cite : Betül KARAGÖZ DURSUN , Yusuf FİDAN, (2023). THE LEVELS OF ANXIETY TOWARDS TEACHING PROFESSION OF UNDERGRADUATE STUDENTS WHO GET OCCUPATIONAL MUSIC EDUCATION. International Journal of Eurasian Education and Culture, 20, p. 665-692. Doi: 10.35826/ijoecc.676.
    


Summary

This research was prepared to examine the anxiety levels of undergraduate students receiving professional music education towards the teaching profession. This study, using the scanning model, was carried out with undergraduate students who received professional music education at İnönü University in the 2018/2019 academic year. In order to collect data in the study, “Anxiety Scale for Teaching Profession” and personal information form were used. In these forms, there are a total of 56 questions, 11 for personal information and 45 for measuring professional anxiety levels. SPSS 25 statistical package program was used for the analysis of the data obtained, and after controlling the assumptions, analyzes such as T Test, Kruskal Wallis Analysis, Analysis of Variance (ANOVA) were used for independent samples. According to the research results; It has been observed that there is no difference between the variables of gender, place of birth, number of siblings, parental education level, parental occupation type, main instrument, type of high school graduated, monthly income and occupational anxiety levels of undergraduate students receiving professional music education. When the occupational anxiety levels were examined according to the age variable categories, it was seen that there was a significant difference between the average scores of the students aged 21-23 and the students aged 27 and over. When the occupational anxiety levels were examined according to the faculty of education variable, it was determined that there was a significant difference between the Conservatory and the Faculty of Fine Arts. It has been observed that this difference is in favor of the students studying at the Faculty of Fine Arts, that is, these students have less anxiety about the profession. It is seen that conservatory students are more anxious than other faculties.



Keywords

Music, music education, anxiety, occupational anxiety.



Abstract

Bu araştırma, mesleki müzik eğitimi alan lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik kaygı düzeylerinin incelenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Tarama modeli kullanılan bu çalışma, 2018/2019 eğitim öğretim yılında İnönü Üniversitesinde mesleki müzik eğitimi alan lisans öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada verilerin toplanması amacıyla “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Kaygı Ölçeği” ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Bu formlarda kişisel bilgilere yönelik 11, mesleki kaygı düzeylerini ölçmeye yönelik ise 45 olmak üzere toplam 56 soru yer almaktadır. Elde edilen verilerin analizi için SPSS 25 istatistik paket programı kullanılmış olup, varsayımların kontrol edilmesinden sonra, bağımsız örneklemler için T Testi, Kruskal Wallis Analizi, Varyans Analizi (ANOVA) gibi analizler kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; mesleki müzik eğitimi alan lisans öğrencilerinin cinsiyet, doğum yeri, kardeş sayısı, anne-baba eğitim düzeyi, anne-baba meslek türü, ana çalgı, mezun olunan lise türü ve aylık gelir değişkenleri ile mesleki kaygı düzeyleri arasında bir farklılık bulunmadığı görülmüştür. Yaş değişkeni kategorilerine göre mesleki kaygı düzeyleri incelendiğinde 21-23 yaş aralığındaki öğrenciler ile 27 ve üzeri yaş grubundaki öğrencilerin ortalama puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Öğrenim görülen fakülte değişkenine göre mesleki kaygı düzeyleri incelendiğinde ise Konservatuvar ile Güzel Sanatlar Fakültesi arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bu farklılığın, Güzel Sanatlar Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin lehine olduğu, yani bu öğrencilerin mesleğe yönelik daha az kaygı duydukları görülmüştür. Konservatuar öğrencilerinin ise diğer fakültelere kıyasla daha fazla kaygılı oldukları görülmektedir.



Keywords

Müzik, müzik eğitimi, kaygı, mesleki kaygı.